INFOWEBINÁŘE KE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVACÍM MODULůM V PROJEKTU APIV A

V rámci systémového projektu APIV A bylo v letech 2019 – 2021 pilotně ověřeno 10 specializačních vzdělávacích modulů a 3 výcvikové vzdělávací moduly pro pedagogické pracovníky s cílem rozvinout a prohloubit jejich profesní  kompetence ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami ve školách hlavního proudu. Vzdělávací obsahy směřují k pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení s cílem zkvalitnit podporu těchto dětí a rozšířit repertoár přístupů uplatňovaných při výchovně vzdělávací práci. K pilotně ověřených modulů jsou vytvořeny metodické materiály. Nyní jsme pro Vás k těmto vzdělávacím modulům připravili infowebináře, ve kterých představujeme jednotlivá aktuální témata, diskutujeme s odborníky z praxe a nabízíme „ochutnávku“ obsahů vzdělávacích modulů, na které se můžete těšit již brzy v nabídce NPI ČR.

Infowebinář: Case management ve školské praxi

 • možnosti práce se žákem a jeho rodinou prostřednictvím strukturovaných postupů souhrnně označovaných pojmem case management; případová konference; krizové řízení
 • do problematiky, která nahlíží vzdělávání v kontextu propojení školních a sociálních aspektů posluchače uvedou PhDr. Lenka Průšová, Ph.D. a PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.
 • pochopení problematiky vzdělávání romských dětí a budování pozitivních vztahů s romským žákem i jeho rodiči jsou nezbytným předpokladem poskytování efektivní podpory těmto dětem
 • do problematiky vzdělávání romských žáků posluchače uvede doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D; ověřené výukové aktivity představí Mgr. Vlasta Geryková

Infowebinář: Využití AAK v předškolním vzdělávání

 • podpora vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností ve školách a školských zařízeních pro předškolní vzdělávání
 • do problematiky alternativní a augmentativní komunikace posluchače uvedou Mgr. Marcela Jarolímová a Mgr. Lenka Říhová

Infowebinář: Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním

 • možnosti pedagogické práce s žákem s psychiatrickým onemocněním ve školním prostředí v počínající či akutní fázi onemocnění
 • do problematiky edukace žáků s psychiatrickým onemocněním posluchače uvede Mgr. Markéta Mohaplová

Infowebinář: Podpora při vzdělávání žáků se zrakovým postižením

 • praktické zkušenosti učitelů s pedagogickými postupy při nácviku čtení, psaní a matematiky u žáků se zrakovým postižením; vhodné názorné didaktické pomůcky využitelné ve výuce a kompenzační pomůcky vhodné pro žáky se zrakovým postižením
 • do problematiky pedagogické práce s žákem se zrakovým postižením uvedou posluchače PaeDr. Martina Helešicová a Mgr. Jana Janková

Infowebinář: Užití prvků ABA ve školním prostředí

 • infowebinář seznamuje s pilotně ověřeným výcvikovým modulem určeným především speciálním pedagogům a psychologům ŠPZ a ŠPP
 • prvky aplikované behaviorální analýzy v kontextu podpory edukace žáků s poruchou autistického spektra ve školním prostředí
 • do problematiky ABA posluchače uvedou Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA a další odborníci

Infowebinář: Český znakový jazyk pro asistenta pedagoga I, II

 • infowebinář seznamuje se dvěma pilotně ověřenými výcvikovými moduly určenými především asistentům pedagoga
 • na tvorbě obsahů a lektorském zajištění spolupracovali   přední odborníci na český znakový jazyk z oblasti lingvistiky, speciální pedagogiky a komunity Neslyšících
 • do problematiky posluchače uvedou doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Jan Borovanský, Josef Valdman a Josef Herz