Specializační vzdělávací moduly k podpoře profesních dovedností pedagogů při vzdělávání dětí se SVP v projektu APIV A

V rámci systémového projektu APIV A bylo v letech 2019–2021 pilotně ověřeno 10 specializačních vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky s cílem rozvinout a prohloubit jejich profesní  kompetence ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami ve školách hlavního proudu. Vzdělávací obsahy cílí na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, především na učitele, výchovné poradce, metodiky prevence, speciální pedagogy, ale i další pedagogické profese. Smyslem specializačních vzdělávacích modulů je především zkvalitnění poskytované podpory, rozšíření repertoáru přístupů uplatňovaných v práci se žáky se zdravotním postižením a s jiným znevýhodněním.

Ke vzdělávacím modulům jsou připraveny metodické materiály a proškoleni lektoři. Vzdělávací moduly budou z projektu předány do kmenové činnosti NPI ČR k akreditaci MŠMT a další realizaci v rámci nabídky DVPP.

Pilotně ověřené specializační vzdělávací moduly:

  1. Case management ve školské praxi I (16 h; určeno PP ŠPP a ŠPZ)
  2. Case management ve školské praxi II (24 h; určeno PP ŠPP a ŠPZ)
  3. Základy romologie pro pedagogické pracovníky (16 h; určeno PP škol a ŠZ)
  4. Specifika vzdělávání romských dětí a žáků (16 h; určeno PP škol a ŠZ)
  5. Vybrané aspekty vzdělávání  romských žáků a studentů (16 h; určeno PP škol a ŠZ)
  6. Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním I (16 h; určeno učitelům i PP ŠPP ZŠ a SŠ)
  7. Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním II (24 h; určeno učitelům i PP ŠPP ZŠ a SŠ)
  8. Využívání vybraných prostředků alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání I (16 h; určeno PP v předškolním vzdělávání)
  9. Využívání vybraných prostředků alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání II (24 h; určeno PP v předškolním vzdělávání)
  10. Podpora při vzdělávání žáků se zrakovým postižením v ZŠ – didaktika českého jazyka a matematiky   (16 h; určeno PP škol a ŠZ v základním vzdělávání)

Podklady k vytvořeným modulům jsou ke stažení v databázi výstupů OP VVV (https://databaze.opvvv.msmt.cz/projekt/7339).