NOVÉ NÁSTROJE PRO PODPORU VÝUKY ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA V MŠ A ZŠ

Projekt APIV A připravil pro pedagogy vzdělávající dětí a žáky cizince a s odlišným mateřským jazykem (OMJ) metodické a výukové materiály a nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí žáků s OMJ v češtině.

Metodické a výukové/pracovní materiály (MVM) poskytují pedagogům metodická doporučení jak rozvíjet jednotlivé komunikační dovednosti dětí a žáků s OMJ v češtině v situacích české školy  a vést je k dosažení vyšší jazykové úrovně podle SERRJ  (CEFR). Materiály jsou zpracovány podle věkových kategorií dětí a žáků: poslední ročník MŠ, 1-2. roč. ZŠ a 3-9. roč. ZŠ. Materiály pro 3.-9. ročník ZŠ navazují koncepčně na jazykový test z češtiny, vytvořený v projektu,  a ukazují, jak pracovat s dosaženými výsledky testu a dále rozvíjet žákovy komunikační dovednosti v češtině. Vedle části metodické mají všechny MVM i část praktickou – pracovní listy s konkrétními různě náročnými texty, cvičeními, úkoly a obrázky, které lze využít přímo ve výuce.

Vybrané obrázky jsou nabídnuty pedagogům také v samostatné obrázkové bance.

Další materiál, Jak pracovat s volně dostupnými pexesy, ukazuje na příkladech jak vybírat a využívat pro účely výuky češtiny jako druhého jazyka u dětí a žáků s OMJ volně dostupná pexesa vzhledem k věku a kognitivní vyspělosti dítěte/žáka i dosažené úrovni jeho jazykových kompetencí v češtině (A0-A1).

Metodické a výukové/pracovní materiály jsou volně dostupné z: https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/

Nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí žáků s OMJ  v češtině jako druhém jazyce je určen propedagogy a žáky ZŠ. Nástroj má tři části, které lze využít komplexně k širší jazykové diagnostice i jednotlivě, a to:

Jazykový test z češtiny jako druhého jazyka: Test je určen pro žáky 3.-5. a 6.-9. ročníku ZŠ. Identifikuje slabé a silné stránky žákovy jazykové způsobilosti v češtině v jednotlivých řečových dovednostech (čtení, poslech, mluvení a psaní) od jazykové úrovně A1 až po B2 podle SERRJ (CEFR). Subtesty pro poslech a čtení jsou zpracovány elektronicky, subtesty pro mluvení a psaní zadává a hodnotí podle daných kritérií učitel.

Použití testu předpokládá minimálně 3-6 měsíční pobyt žáka-cizince (s OMJ) v české škole.

Rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem a Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině jsou jednoduché nástroje, které mapují jazykové zázemí žáka s OMJ nebo jeho aktuální úroveň osvojení češtiny jako druhého jazyka a potřebu podpory ve výuce češtiny. Mohou být použity kdykoliv v průběhu školní docházky v případě potřeby optimalizace procesu výuky češtiny daného žáka, popřípadě i při nástupu nového žáka do školy.

Číst vícehttps://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/; Záznam z webináře pro zadavatele a hodnotitele testu z češtiny pro žáky s OMJ – YouTube