Kdo, kde, co a jak s geoinformačními technologiemi ve výuce školního zeměpisu

Moderní trendy rozvoje geografických kompetencí ve výuce školního zeměpisu se neobejdou bez využívání nových komunikačních médií a geoinformačních technologií. K tomuto účelu jsou k dispozici geoinformační technologie podporující užívání satelitní navigace – globální polohové systémy (GPS), dálkový průzkum Země (DPZ, satelitní a letecké snímkování Země) a geografické informační systémy (GIS).

Geografický informační systém (GIS, Geographic Information System) je ústředním prvkem geoinformatiky. Oba tyto termíny (GIS a geoinformatika) bývají často zaměňovány a také používány ve shodném nebo podobném významu. Hlavní doménou geoinformačního systému je propojení mapy, jakožto prezentačního geografického a kartografického média par excellence, s databází, která obsahuje polohopisné i popisné charakteristiky objektů, případně popisuje vztahy mezi nimi. GIS umožňuje správu mapových prvků a k nim se vztahujících informací. Pracuje na principu jednotlivých datových vrstev (města, lesy, říční síť…, které je možno zobrazovat sandwichovou metodou přes sebe, a tím skládat vlastní mapu s požadovaným konkrétním obsahem. Možnosti GIS směřují však mnohem dál než je prosté zobrazení či editace mapy. Dokáží soubory jednotlivých geoinformačních prvků také analyzovat (překryvy, vzdálenostní zóny, vzájemné relace) a velmi efektivně vizualizovat (3D modelace, průlety nad krajinou, mapové výkresy, blokdiagramy, dynamická animace konkrétního jevu, například meteorologické situace). V GIS se prezentují jak placené profesionální verze s vysoce sofistikovanými funkcemi, tak i volně stažitelné bezplatné programy a mapové portály vhodné pro práci ve školní výuce.

Komplexním využíváním trojice uvedených technologií DPZ – GIS – GPS dokáže geoinformatika odpovídat na nejrůznější zásadní geografické a environmentální otázky – od mechanismu horotvorných procesů přes globální klimatické změny až po úbytek deštných tropických lesů, znečištění životního prostředí nebo nárůst zástavby a dopravy na Zemi a podobné jevy a procesy s geografickým potenciálem. Činnosti s geografickými informačními systémy podporují v moderní výuce zeměpisu ve školní praxi zcela zásadně rozvoj čtenářské, digitální i matematické gramotnosti žáků.