Základní a navazující vzdělávací moduly k podpoře profesních dovedností pedagogů při vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP v projektu APIV A

V průběhu let 2018 – 2019 bylo v rámci systémového projektu APIV A zpracováno celkem 29 témat do vzdělávacích modulů pro pedagogy v předškolním, základním, středním, vyšším odborném, zájmovém vzdělávání a managementu škol a školských zařízení. Obsahy byly modifikovány specificky pro uvedené cílové skupiny pedagogů (především učitele) do celkem 71 vzdělávacích modulů. Zpracované moduly si kladou za cíl připravit uvedené pedagogické pracovníky na výkon činností souvisejících se zaváděním a realizací společného vzdělávání a směřují k rozvoji a prohloubení profesních kompetencí k edukaci dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Vzdělávací moduly vznikly v režimu pilotního ověřování, jehož součástí byla i tvorba metodických materiálů. Nedílnou součástí pilotáží byla i příprava a proškolení budoucích lektorů, kteří byli doporučeni ke spolupráci ze strany komplementárního projektu APIV B (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi), a kteří se stali lektorským týmem tohoto projektu.

Pilotně ověřené vzdělávací moduly předané projektu APIV B k akreditaci a realizaci ve školách a ŠZ:

 • Společné vzdělávání a kultura školy (8 h)
 • Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (8 h)
 • Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z doporučení do školské matriky, vedení dokumentace školy o podpůrných opatřeních, financování podpůrných opatření (8 h)
 • Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákovi (8 h)
 • Podpůrná opatření pro vzdělávání dětí, žáků se SVP – úprava obsahu a výstupů ze vzdělávání dětí a žáků (8 h)
 • Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory (8 h)
 • Úpravy ŠVP – práce s kurikulárními dokumenty v základním a předškolním vzdělávání (8 h)
 • Pedagogická diagnostika v předškolním a základním vzdělávání (8 h)
 • Hodnocení v předškolním vzdělávání/Hodnocení v individualizované výuce v základním vzdělávání (8 h)
 • Podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí (8h)
 • Realizace vzdělávání dvouletých dětí (8 h)
 • Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání (8 h)
 • Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky v základním vzdělávání (8 h)
 • Strategie řízení výuky v základním vzdělávání (8 h)
 • Žákovské prekoncepce mentálního postižení (8 h)
 • Role ŠPP v systému podpory žáků, studentů se SVP ve škole (8 h)
 • Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (8 h)
 • Podpora při vzdělávání dětí, žáků, studentů s SPU a s narušenou komunikační schopností (8 h)
 • Podpora při vzdělávání dětí, žáků, studentů se SPCH (8 h)
 • Podpora při vzdělávání dětí, žáků, studentů se smyslovým postižením, s tělesným postižením (16 h)
 • Podpora při vzdělávání dětí, žáků, studentů s PAS (16 h)
 • Podpora při vzdělávání dětí, žáků s lehkým mentálním postižením (16 h)
 • Syndrom vyhoření v pedagogické profesi (8 h)
 • Jak pracovat s dítětem, žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami (16 h)
 • Postavení asistenta pedagoga ve školském systému (8 h)
 • Komunikace školy a rodiny (8 h)
 • Práce s heterogenní třídou (8 h)
 • Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování (16 h)
 • Vzdělávání dětí, žáků, studentů nadaných (8 h)

Samotná realizace uvedených pilotně ověřených vzdělávacích modulů probíhá od roku 2018 prostřednictvím komplementárního projektu APIV B (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi) a jeho lektorského týmu ve sborovnách škol a školských zařízeních v ČR do projektu APIV B zapojených. Po skončení obou projektů (APIV A a APIV B) budou vzdělávací moduly součástí vzdělávací nabídky kmenové činnosti NPI ČR v rámci DVPP.