Klíčové schopnosti ve 21. století a model KPCK: oponentská reakce

Tento text je pojat jako oponentura práce Stanislava Cikala, která vznikla v rámci kurzu Vzdělávací technologie pro 21. století. Autor vytvořil model KPCK v reakci na poznání klíčových kompetencí učitelů. Jedná se o pozoruhodnou snahu propojit několik moderních teorií s běžnou praxí, při této snaze se však autor dopustil několika nepřesností. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na tyto nepřesnosti a uvést je na pravou míru.

1. Používání pojmů

Model TPACK (dříve TPCK) je vztažen na kompetence učitele. Autor modelu KPCK ovšem zařazuje pojem klíčové kompetence. Dochází tak k omylu – klíčové kompetence (KK) definované v RVP jsou vztaženy na žáka.

Schopnost rozvíjet KK žáků jistě patří ke kompetencím učitele. Je však zapotřebí tyto termíny striktně oddělit.

 

2. Rozložení jednotlivých průniků modelu

Model TPACK popsaný Mishrou a koehlerem se skládá ze 7 oblastí (průniků):

  1.  Content Knowledge (CK),
  2.  Pedagogical Knowledge (PK),
  3. Technology Knowledge (TK),
  4. Pedagogical Content Knowledge (PCK),
  5.  Technological Content Knowledge (TCK),
  6.  Technological Pedagogical Knowledge (TPK),
  7.  Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK).

 Klíčové kompetence

Ty jou definovány jako: Soubor požadavků na vzdělání, zahrnující vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění.

Kompetence je předpoklad či schopnost zvládat určitou funkci (Doporučení Evropského parlamentu, 2006; RVP ZV, 2007).

TPACK značí obecný rámec základních znalostí potřebných k výkonu učitelského povolání (Brdička, 2009a) – tj. obecný rámec kompetencí učitele. Kompetence k rozvoji KK žáků (abychom byli přesní) jsou tak součástí pedagogických kompetencí, nebo by spíše měla být čtvrtou složkou diagramu(pokud vůbec zmiňovaná). Oblast kompetencí je spíše další z vrstev, nikoli další složkou.

TPCK

3.  Písmena zkratky

Zkratka KPCK nedává smysl. Původní model TPCK (dnes již TPACK) je akronym anglických slov Technical Pedagogical Content Knowledge – proto buďto KPOZ (kompetenční, pedagogická, obsahová znalost) nebo CPACK podle původního modelu (C- competency).

 

Závěr

Činnosti učitelů postavené na dalším vzdělávání se, na jejichž konci stojí snaha o uspořádání nových poznatků do nové, vlastní struktury by měly být dále podporovány. Jedná se o jeden z nejvyšších stupňů v Bloomově taxonomii a jeden z možných způsobů zavedení inovace. Kdyby podobné snahy nevznikaly, kurzy pro další vzdělávání učitelů by byly pouze informační, zaměřené na rozvoj eklekticizmu učitelů. Rychle bychom se začali točit v kruhu. V dnešní rychlé době (viz Brdička, 2009b) je zapotřebí nejen na informace čekat, ale zkoušet produkovat vlastní, čím kreativnější, tím lépe. Tyto však musí po stránce faktické být v pořádku.

Použité zdroje

BRDIČKA, B. Integrace technologií podle modelu TPCK. Metodický portál: Články [online]. 16. 02. 2009, [cit. 2011-11-20]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//10641/INTEGRACE-TECHNOLOGII-PODLE-MODELU-TPCK.html>. ISSN 1802-4785.

BRDIČKA, B. Co je podstatou kreativity? . Metodický portál: Články [online]. 07. 12. 2009, [cit. 2011-11-28]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//11651/CO-JE-PODSTATOU-KREATIVITY.html>. ISSN 1802-4785.

CIKALO, S. Klíčové schopnosti ve 21. století a model KPCK. Bralin bloguje [online]. 17.11.2011, [cit. 2011-11-20]. Dostupný z WWW: <http://bralin.blogy.rvp.cz/2011/11/17/klicove-schopnosti-ve-21-stoleti-a-model-kpck/?res=1&sid=4va7aro2jtf5vgdqfe6522e373>.

EU. Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. In 2006/962/ES. 2006, xx, s. 10-18. Dostupný také z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:CS:PDF>.

MISHRA, P; KOEHLER, M. J. Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy andContent, SITE, 2008. Dostupný z WWW: <http://punya.educ.msu.edu/2008/01/12/mishra-koehler-2006/>.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha : Výzkumný Ústav Pedagogický, 2007. 126 s. Dostupný z WWW: <http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPZV_2007-07.pdf>. ISBN: 80 87000-02-1.