Společenství praxe jako podpora učitelů v rozvoji gramotností

Jak řešit různé situace v reálné výuce? Chcete slyšet názor odborníků na možnosti rozvoje gramotností v konkrétních vzdělávacích oblastech či stupních vzdělávání? Na čem je možné dále pracovat a jak pohlížet na profesní rozvoj učitelů MŠ a ZŠ?

Ne všechno lze snadno vyčíst z odborné literatury nebo příruček s podtitulem Jak být dobrým učitelem. Co pomůže zkvalitnění vlastní pedagogické práce možná ještě efektivněji, je naslouchání zkušenostem z praxe jiných učitelů. A nejen učitelů, ale i dalších odborníků, akademiků či zástupců neziskového sektoru, kteří společně tvoří podporující komunitu. Tyto komunity nazýváme Společenství praxe. Jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Scházíme se, seznamujeme, sdílíme, podporujeme…, dorazte také a sami uvidíte.

Vybrat si a zapojit se můžete do 11 společenství, a to osobní účastí nebo sdílením online výstupů. Všechna podzimní setkání již proběhla, nicméně těšit se můžete na jarní cyklus. Budeme Vás včas informovat.

Nezapomeňte sledovat web, kde průběžně zveřejňujeme reporty a články z již proběhlých akcí.

Ochutnávka z již proběhlých setkání:

  • Zahajovací Společenství praxe se věnovalo vyloupnutí čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na povrch ve výuce na 1. stupni ZŠ. Přečtěte si, jak akce proběhla.
  • Za sebou máme i setkání zaměřené na rozvoj gramotností v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. Představen byl například projekt Cesta knihy, který podpořil praktické zapojení žáků do tvorby knihy k tématu svět práce.
  • Během setkání se zaměřením na ICT jsme si představili informatické myšlení v praxi a způsob pojetí informatiky v revizích RVP. Nechyběla ani praktická ukázka využití robotických hraček a stavebnic ve výuce. Ve stejný den jsme se věnovali i předškolnímu vzdělávání. Zabývali jsme se otázkami vnitřní motivace dítěte a možnostmi získání přirozeného respektu. Jak efektivně směřovat dítě k dodržování domluvených pravidel a řešení konfliktních událostí? Pročtěte si článek ze setkání.
  • Tématem setkání společenství praxe pro oblast Český jazyk byl rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení. Během setkání byly představeny konkrétní postupy, jak s těmito žáky pracovat. Učitelé se dozvěděli o jednoduchých pomůckách, které si mohou sami vyrobit; o PC programech pro tyto žáky apod. Článek z akce.
  • Setkání v oblasti Umění a kultura s názvem „Gramotnosti v programech, projektech a výuce“ bylo pořádáno ve spolupráci s Edukačním centrem Galerie hl. m. Prahy a pedagogickým modulem Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Program byl členěn do třech obsahových bloků, které navzájem propojuje téma gramotností (Ukázka tvůrčího workshopu s dětmi s názvem „Vidět, vnímat a vědět“;  Rozvoj gramotností napříč uměleckými obory v rámci projektu PPUČ; Jak lze rozvíjet vizuální, digitální, mediální a čtenářskou gramotnost).
  • Společenství praxe pro oblast Člověk a zdraví bylo věnované tématum: Praxe v tělocvičně; Kdo nebo co zabíjí kreativitu; Pohyb výrazně ovlivňuje rozvoj inteligence apod. Výstup z akce bude brzy k dispozici.
  • Akci ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost spolupořádal Ústav pro studium totalitních režimů a společnost Post Bellum. Byly zde představeny zkušenosti s aktivitami a didaktickými metodami v rámci rozvíjení gramotností při (ne)formálním vzdělávání ve společenskovědních tématech či koncept dějepisné výuky Tváří v tvář historii a příklady využití online aplikace pro interpretaci historických pramenů ve výuce HistoryLab. A to nebylo vše, máme pro vás výstup ze setkání.
  • Předposlední akce věnované Matematice byla zaměřena na praktické činnosti, konkrétní metody a pomůcky pro rozvoj gramotností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Cyklus podzimních společenství praxe zakončilo setkání určené VO Člověk a příroda. Setkání směřovalo k podpoře čtenářské, matematické a digitální gramotnosti ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ, zejména fyzice a chemii.

Připravujeme pro vás také inspirativní kolekce, vytváříme a sdílíme blogové příspěvky, které jsou zaměřené na praktické uchopení výukových aktivit při podpoře rozvoje gramotností. Připojit se můžete i do naší facebookové skupiny.

Máte nějaké nápady, otázky, či nám chcete něco sdělit? Napište na ppuc@nuv.cz.