Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Co mají umět francouzští žáci na konci 1. ročníku SŠ

Kromě programu osnovy upřesňují také „schopnosti a metody“, kterým se francouzští žáci mají naučit v 1. ročníku SŠ. Umět srovnat dokumenty, shrnout hlavní myšlenky textu či udělat mapový náčrt je proto stejně důležité jako faktografické znalosti.

Zde je seznam výše zmíněných schopností a metod. Jsou dost teoretické, učitel si  musí vše přebrat a popřemýšlet nad tím, jak vše uplatnit v praxi.

I – Ovládat základní orientační body v čase a v prostoru

A – Lokalizovat a umět zařadit

– pojmenovat a zařadit hlavní období a zlomová data

– pojmenovat a lokalizovat hlavní zeměpisné pojmy

– zařadit a vysvětlit význam události ve jejich chronologickém kontextu

– pojmenovat a lokalizovat místo a zasadit ho do širšího prostoru

B – Měnit úhel pohledu a vyhledávat vztahy

– zařadit událost do krátkého a dlouhého časového úseku

– najít místo na mapách různého měřítka nebo různé projekce

– konfrontovat historickou a geografickou situaci

II – Ovládat specifické metody a nástroje

A – Rozebrat a porovnat informace

– identifikovat různé druhy dokumentů (autor, druh, datum, význam dokumentu)

– pochopit hlavní smysl dokumentu, zasadit ho do historického nebo geografického kontextu

– mít kritický pohled na různé druhy dokumentů (text, obrázek, mapa, graf…)

B – Seřadit a shrnout informace

– popsat historickou situaci a napsat fiktivní příběh zasazený do historického kontextu (to je letošní novinka!!)

– realizace mapového náčrtu, mapy, schémat, diagramů…

– napsat text nebo prezentovat referát, který se opírá o problematiku za použití specifické slovní zásoby

– přečíst si text nebo prohlédnout si mapu a ústně nebo písemně vyjádřit hlavná myšlenky, být schopen přejít z popisu na vysvětlení

C – Použití komunikačních technologií

– počítače, programy, numerická tabule, realizovat s jejich pomocí mapy, náčrty a grafy, dělat prezentace

III – Ovládat metody samostatné práce

A – Rozvíjet svůj písemný a ústní projev a kritické myšlení

– používat internetové vyhledávače a internetové zdroje, umět odlišit kvalitní od nekvalitních

– rozvoj ústního a písemného projevu, konfrontovat svůj názor s ostatními

– účastnit se průběhu výuky, chtít po učiteli vysvětlení, pokud je to nutné

B – Samostatně pracovat

– dělat si poznámky, pročítat si učivo (osnovu jednotlivých kapitol, hlavní myšlenky, nejdůležitější události…)

– dělat individuální nebo skupinový výzkum

– používat učebnici jako doplněk výuky