Blízká se na lepší časy alespoň pro přírodní vědy?

Širší veřejnost si za posledních několik let již zvykla na to, že na nedostatek technicky a přírodovědně vzdělaných absolventů si všichni jenom stěžují a skutek utek. Přírodní vědy zřejmě nejsou důležité. Jak jinak by se totiž dal vysvětlit nešťastný krok vylučující přírodovědnou gramotnost z Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání nebo pozdržení platnosti revize RVP ZV? Jak jinak vysvětlit zvláštní dění kolem schvalování Standardů?

Zkušenosti z praxe i výsledky různých výzkumů dokládají, že postoje žáků k přírodovědným předmětům jsou mezi předměty nejhorší. Jinými slovy: žáci fyziku, chemii ani biologii rádi nemají. Faktorů je víc, vévodí ale (ne)důležitost učiva, jeho obtížnost i způsob, jakým jej učitel předává. Často jde právě o neschopnost učitele podat učivo tak, aby bylo pro žáky relevantní, aby viděli smysl, proč se něco učí. Přes reorganizaci vzdělávacích oborů v RVP se nedaří učivo předkládat jako součást celku, ale ve škatulkách, co je fyzika, co je chemie, co je biologie. Není divu, že k němu žáci pak takto přistupují.

V takovém případě nemůžeme očekávat, že se tyto předměty budou chtít učit, nebo že budou v hodinách spolupracovat. Efektivita výuky je tak většinou nízká, učitelům nezbývá nic jiného, než uchýlit se k nástrojům zajišťujícím kázeň: zkoušení a testům. Klid si tím sjednají, oblibu svému předmětu však zcela pohřbí.

Podle všeho však svítá na lepší časy. Projekt NIQES České školní inspekce si klade za cíl úpravu inspekčních nástrojů, což nutně povede k většímu tlaku na koncepci výuky. Projekt jasně počítá s tím, že jednotlivé vzdělávací oblasti, tedy i Člověk a příroda, doznají změn ve smyslu moderních, daty ze zahraničí potvrzených přístupů a strategií. Hodnotící funkce ČŠI tak oklikou přinese prosazení revize (ponovu inovace) RVP ZV, dopracování Standardů i jasné určení směru, kterým by se výuka přírodovědných předmětů u nás měla v následujících letech ubírat.

Do těchto změn by ovšem měly být zakomponovány i názory učitelů v co nejhojnější míře. Konec konců úspěch podobného snažení spočívá v dobrém přijetí tolik potřebných změn učitelskou komunitou.

Tak jen směle kupředu!

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/zakladni-gramotnosti/strategie-zakladnich-gramotnosti.pdf