Role Británie ve 2. světové válce pro „pokročilé“ žáky

Jak učit o 2. světové válce žáky, kteří již o tomto tématu mnoho vědí? V mém případě se jedná o specifické publikum – jsou to žáci maturitního ročníku, kde letos učím dějepis a zeměpis v angličtině. Žáci mají paralelně výuku dějepisu ve francouzštině, já se zaměřuji pouze na vybrané kapitoly z jejich osnov a soustředím se především na britské a americké dějiny. O 2. světové válce tedy žáci již několikrát slyšeli, naposledy před pár týdny v klasické hodině dějepisu ve francouzštině. Mimo to se jedná o žáky s dobrou úrovní angličtiny, takže je pravděpodobné, že slyšeli o tématu Británie za války i v hodinách jazyka. K tomu je potřeba přidat vlastní četbu či filmy, které viděli. Zároveň jsou to žáci z různých tříd, takže někteří toho jistě ví víc, jiní méně… Zároveň mi ale přijde důležité připomenout v úvodu alespoň hlavní válečné etapy, i když jsou to události, které si pamatují.

Na úvod jsem žákům rozdala časovou přímku s dvanácti nejdůležitějšími daty (1.9.1939, 22.6.1940, červen 1941, atd.) – pouze data, ne události. Mezi nimi bylo několik událostí týkajících se přímo Británie. Ke každé události jsem pak promítala v chronologickém pořadí fotografie a žáci odhadovali, o jakou událost se jedná – buď jim pomohlo datum, nebo fotografie, nebo oboje. Tímto způsobem si postupně doplňovali časovou přímku. Když se jednalo o britské události, tak jsem zjišťovala, co již žáci vědí.

Následoval úkol ve dvojicích : žáci měli z pěti událostí týkajících se Británie vybrat jednu, která podle nich nejlépe vystihuje válečnou zkušenost země. Měli na výběr mezi zvolením Churchilla předsedou vlády, bitvou o Británii, Blitz (slavná fotka katedrály Sv. Pavla, která stojí netknutá uprostřed kouře a trosek), Londýňané v krytu, kterým bylo metro a oznámení konce války Churchillem. Jeden z dvojice pak prezentoval výběr a jeho důvody ostatním.

Poté jsem žáky vyzvala k hledání slov, která charakterizují válečnou zkušenost Británie : odvaha, sláva, odhodlanost, letectvo… a na závěr jsme tyto termíny srovnali s těmi, které by se daly použít k popsání válečné zkušenosti ve Francii, téma, které žáci velmi dobře znají.