Nej… z měsíce března

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc březen.

To nejzajímavější z modulu Články

Jak učit online (9. akce Virtuálního Digicentra), autor: Jaroslav Mašek

Představení 9. akce Virtuálního Digicentra.

Jak na synchronní distanční videovýuku, autor: Michal Černý

Stav kolem uzavření škol vlivem koronavirové infekce také na základních a středních školách otevřel téma online vzdělávání, konkrétně toho, jakým způsobem je možné distanční formou zajišťovat výuku. Nejde jen o tento výjimečný nebo extrémní případ, ale online videovýuka se může hodit v mnoha jiných situacích – když je učitel nemocný, nebo na cestách, když má žáky s individuálním studijním plánem atp. Anebo lze pomocí této formy pracovat s konzultacemi pro žáky, s konzultačními hodinami pro rodiče atp.

Virtuální duet, autor: Vanda Vaníčková

Výuková úloha Virtuální duet je mezipředmětová aktivita zacílená na interpretaci informací, které (ne)jsou obsažené v hudebním videoklipu. Aktivita je zaměřená na práci s mediálním sdělením, obsahovou analýzu a uvědomění si, jaké informace skutečně obsahuje a jaké si v něm sami domýšlíme, přispívá tak k rozvoji čtenářské a mediální gramotnosti. Posiluje v žácích pozornost vůči detailům. To je důležité nejen u uměleckého podání jako zde, ale i u jiných mediovaných obsahů.

Období nouzového stavu – aktuální situace v mateřských školách, autor: Mgr. Hana Splavcová

Mateřské školy jsou jediným typem škol, kde není přerušen provoz na základě rozhodnutí vlády České republiky. Rozhodnutí, zda mateřskou školu uzavřou, či nikoliv zůstalo v gesci ředitelů škol. Ředitelé škol, často společně se zřizovatelem, vyhodnocují situaci a potřebnost zachování provozu zejména s ohledem na rodiče, jejichž pracovní vytížení přímo nebo nepřímo souvisí s nastalou situací, a potřebují vědět, že v době, kdy oni sami pomáhají druhým, je o jejich děti dobře postaráno.

To nejzajímavější z modulu DUM

Britská versus americká angličtina, autor: Šimon Daníček 

Prezentace poukazuje na rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.

Jižní Afrika – problematika HIV – kartogram, autor: Petr Tišl 

Aktivita na dvě vyučovací hodiny, jejímž cílem je seznámit žáky s problematikou výskytu onemocnění HIV (AIDS) ve zvláště postiženém regionu jižní Afriky. Je primárně určená pro žáky gymnázia, ale zvládnutelná (vyzkoušeno) je i pro starší žáky základní školy. Žáci pracují ve skupinách o 4–5 členech. Některé úkoly prezentují, případně si vyměňují informace v rámci skupin. Učitel moderuje diskusi, určuje pravidla a čas zpracování úkolů. Tvorba výstupu je pouze částečně kolektivním dílem a za kvalitu kartografického výstupu je zodpovědný každý zvlášť. Pro některé úkoly je využíván Školní atlas dnešního světa nakladatelství TER­RA.

Řešení kvadratické rovnice – interaktivní webová stránka, autor: Ing. Jitka Vlčková

DUM obsahuje stručnou teorii ke kvadratické rovnici a interaktivní část, kde je možné zadat koeficienty a, b, c kvadratické rovnice. Ta se řeší v oboru reálných čísel. Interaktivně se zobrazují zadané koeficienty, hodnota diskriminantu, kompletní zápis kvadratické rovnice. Po stisknutí tlačítka se zobrazí kořeny. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Protiklady, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 16 dvojic protikladů s obrázky. Materiál je možno zalaminovat, rozstříhat a přiřazovat, najdete zde také domino: přiřazujeme obrázek a slovo opačné a pracovní listy k doplnění slov opačných do tabulky.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu

Mgr. Jakub Holec, Ph.D. doporučí, jak pracovat s informacemi a daty, jak spolupracovat v digitálním prostředí nebo jak tvořit digitální obsah v hodinách přírodopisu na 2. stupni ZŠ.

Role poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků

Jak může pomáhat učiteli poradenské pracoviště při vzdělávání nadaných žáků? Nechte se inspirovat Mgr. et Mgr. Dagmar Viláškovou.

Jak na online vzdělávání

Žijeme v turbulentní době, která si žádá naši velkou aktivizaci a rychlé poznávání nových věcí. Jak na situaci, do níž se dostávají naši učitelé, kteří dosud mají s technologiemi jen omezené zkušenosti, nám osvětlí Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. a jeho kolegové.

Online setkání projektu APIV A

Školní poradenské pracoviště a jeho pozice v systému školních a poradenských služeb

Jak nastavit služby ŠPP ve škole a jakými pravidly se řídit? Která preventivní opatření mohou zabránit neprospěchu žáků nebo jejich rizikovému chování? Tyto i další otázky zazní na webináři PhDr. Jany Zapletalové.

Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVP

Zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů JUDr. Hana Poláková nás seznámí s problematikou novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. – poskytování podpůrných opatření – IVP, PlP, AP a jeho financování.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Bokskapet. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-04-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/video-production-headphones-lavalier-4223911/>.