Nej… měsíce listopadu

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ v měsíci listopadu…

Nejvíce zobrazované články

Dobrý začátek, inkluzivní metodika rozvoje sociálních a emočních dovedností v předškolním věku, autor: Egle Havrdova

Článek představuje metodiku rozvoje sociálních a emočních kompetencí dětí v předškolním věku, která je v adaptované formě vhodná i pro první stupeň ZŠ. Díky inkluzivnímu přístupu, na němž celá metodika stojí, je úspěšně realizována v prostředích, kde se dostávají do kontaktu lidé z různého kulturního a sociálního zázemí.

Mobil díky senzorům všudypřítomnou didaktickou pomůckou, autor: Ondřej Neumajer

Článek je inspirací pro učitele, jak využít čidla mobilních zařízení žáků (BYOD) ve výuce směrem ke konstruktivisticky pojatým badatelsky orientovaným aktivitám.

Podstata otevřeného přístupu k výuce s využitím technologií, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o politice amerického školského obvodu Albemarle ve Virginii v oblasti zavádění programu využití vzdělávacích technologií formou 1:1.

Digitální technologie v didaktice přírodních věd, autor: Jakub Holec

Článek se v teoretické rovině zabývá potenciálem využívání digitálních technologií v přírodovědné výuce. Uvádí možné přínosy využívání digitálních technologií vzhledem k podpoře kvality přírodovědné výuky a vymezuje hlavní oblasti, ve kterých současné digitální technologie nacházejí uplatnění v přírodovědném vzdělávání. Článek též obsahuje praktické příklady využití digitálních technologií v rámci přírodovědného vzdělávání na gymnáziu.

Nejvíce komentované články

Je zákaz mobilních technologií ve škole řešením?, autor: Lukáš Kroc

Z komentáře: “Při výuce jazyků mohou studenti na svých smartfounech (i na jiných zařízeních) mít slovníky (lokální i on-line) i potřebná gramatická pravidla. Při výuce programování mohou studenti používat paměť svého mobilu (i toho úplně hloupého) k uložení svého projektu, který jim pak nikdo nepřemaže (jako si vzájemně mažou projekty na HDD školního počítače) a který nezapomenou doma (jako běžně zapomínají svůj flash-dongle).”

Hrozí studentům, že opustí školy digitálně negramotní?, autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: “Logické myšlení nestačí k řešení problémů, kterými se zabývá myšlení informatické. Induktivní přírodovědecké myšlení vyžaduje apriorní znalost jazyka, kterým k nám promlouvá příroda. Deduktivní matematické myšlení je založeno na mystických axiomech. Oba způsoby logického myšlení jsou uvězněny ve svých paradigmatech, ze kterých nedokážou vykročit do skutečného světa. V logice sporem končí úvaha. V informatickém myšlení sporem začíná být problém teprve zajímavý.”

Nejvíce zobrazované DUMy

Desetinná čísla?, autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy jsou zaměřené na pochopení a procvičení pojmu desetinné číslo.

Čtení s porozuměním – „Sísa Kyselá“, autor: Mgr. Ivana Spěváčková

Výukový materiál obsahuje úkoly pro žáky ke knize Sísa Kyselá. (Drijverová, M. Sísa Kyselá. 3. vyd. Praha: Albatros, 2010. ISBN 978–80–00–02626–8.) Výukový materiál obsahuje zároveň řešení zadaných úkolů. Kniha není členěna na kapitoly. Jednotlivé úseky textu, kterého se úkoly týkají, jsou podrobně popsány v řešení pro učitele. Materiál lze použít také na ZŠ praktické v závislosti na individuálních schopnostech žáků.

Čtvrťáci a matematika XIV. Rovnoběžky, autor: PaedDr. Marie Janků

Toto téma navazuje na téma Čtvrťáci a matematika IX. Osa úhlu, kolmice, v němž se žáci seznámili s pravým úhlem a kolmicemi a naučili se využívat trojúhelníkové pravítko s ryskou. V tomto tématu si zopakují vzájemnou polohu přímek, pomocí posouvání pravoúhelníkového pravítka se naučí zjišťovat, zda dvě dané přímky jsou nebo nejsou rovnoběžné, poznají i zrakové klamy a všímají si modelů rovnoběžných přímek ve svém okolí, naučí se rýsovat rovnoběžky a sestrojovat rovnoběžníky. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, trojúhelníkovými pravítky s ryskou. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.

Čtení slov s podporou obrázků – D, T, autor: Mgr. Oľga Gabrielová

Čtení celých slov pomocí obrázku, určování počáteční slabiky, psaní hůlkovým písmem, párování: slovo–obrázek, slabika–obrázek, pexeso: slovo–obrázek.

Nejlépe hodnocené DUMy

Bitva o Británii. Českoslovenští letci u RAF, autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Prezentace představuje v základních obrysech Hitlerovu operaci Lvoun, bitvu o Velkou Británii, rozložení sil na obou stranách, důležité osobnosti zapojené do konfliktu. Více pozornosti je zaměřeno na pomoc zahraničních letců, konkrétně Čechoslováků, kteří sem namířili z okupované vlasti přes Polsko a Francii. Nastiňuje i jejich poválečný osud.

Písmenka, autor: Mgr. Věra Kundratová

Pracovní list je určen žákům 3. ročníku k opakování a procvičování učiva. Žáci plní zábavnou formou úkoly – spojování dvou slov, slova a obrázku. Pracují podle nápovědi. PL je vhodné zařadit na konci probíraného učiva.

Pohybová (svalová) soustava – fylogeneze, autor: Mgr. Věra Pavlátová

Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou otázkami, úkoly, spoustou schémat, obrázků a odkazů. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k výuce fylogeneze svalové soustavy živočichů. Z prezentace lze snadno vytvořit pracovní listy. Vhodná je i pro maturanty z biologie či pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám či na různé soutěže. Je doporučena pro 2 až 3 vyučovací hodiny.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Významné environmentální dny pro projektové vyučování

Setkání si kladlo za cíl představit přehled dnů s environmentální tematikou, dát praktický návod jak vytvořit projekt na téma environmentálně významného dne a podpořit projektové myšlení a projektové vyučování. Setkání připravil a lektorsky vedl Ing. Václav Kugler.

Místně zakotvené učení – význam a příklad questové trasy

Setkání inspiruje a informuje: Co je questing a jak ho využít ve výuce. Místně zakotvené učení a questové trasy jako možná cesta rozvoje obce a navázání užší spolupráce. Setkání připravila Ing. Lenka Skoupá.

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením

Jak vysvětlit dětem zdravotní postižení? Jaké zásady bychom měli předat dětem pro spolupráci a komunikaci s osobami se zdravotním postižením? Jak ukázat možnosti interaktivního „vyzkoušení si“ roli? Setkání připravila a vedla Ing. Lenka Skoupá.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Jak vzniká slovník a jak může pomáhat ve výuce jazyků

Slovník je stále jedním z nejdůležitějších učebních pomůcek při výuce cizího jazyka, základním zdrojem pro rozšiřování slovní zásoby. S tím, jak takový slovník vzniká a jak jej lze využít ve výuce, nás seznámil Mgr. Martin Hromek, Ph.D.

Zdroje obrázků:

SVEJKOVSKÁ, Marcela. Bitva o Británii. Českoslovenští letci u RAF. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 12. 11. 2015, [cit. 2015-12-14]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/bitva-o-britanii-ceskoslovensti-letci-u-raf.html>. ISSN 1802-4785.

RogDel. Wikimedia.org : Smartphone as Child Toy [online]. 2013-09-02 [cit. 2015-12-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smartphone_as_Child_Toy.png>.