ONLINE SETKÁNÍ: Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Čtvrtek 6. 2. 2014, 20:00

Zrakové vnímání je jednou z oblastí, které žák potřebuje dobře ovládat před nástupem do 1. třídy, aby se mohl úspěšně naučit číst a psát. Zrakem přijímáme nejvíce informací z našeho okolí. V předškolním věku rozvíjíme oblast vnímání barev a tvarů, zrakového rozlišování, zrakové analýzy a syntézy, figury a pozadí, očních pohybů a zrakové paměti.[1]

Oslabení dítěte v oblasti zrakového a sluchového vnímání bývá zdrojem snížené schopnosti naučit se čtení, psaní a počítání a také může být podkladem pro vznik specifických poruch učení. Přijměte pozvání na setkání, kde si spolu s lektorkou každou oblast krátce vysvětlíme po teoretické stránce a následně si představíme vhodné praktické aktivity.

Stručně z plánovaného obsahu:

  • Sluchové vnímání – naslouchání, sluchové rozlišování, figura a pozadí, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť, vnímání rytmu.
  • Zrakové vnímání – vnímání barev, figura a pozadí, zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza, zraková paměť.
  • Tipy na výrobu pomůcek.

Setkání je primárně určeno učitelům mateřských škol, 1. tříd základní školy a učitelům přípravných tříd. Praktické informace mohou získat také rodiče předškoláčků.
Setkání je zdarma.

Lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS. vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK v Praze, pracovala jako speciální pedagog ZŠ v Praze, kde vedla stimulační skupiny pro předškoláky. V současnosti vede kurzy pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, věnuje se poradenství pro předškoláky a jejich rodiče, posuzování školní zralosti a lektorské činnosti pro pedagogy.


Užitečné odkazy:                                      

[1] NOVOTNÝ, Jiří. Jak rozvíjet zrakové vnímání v přípravné třídě?. Metodický portál: Články [online]. 30. 04. 2012, [cit. 2014-01-31]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/15719/JAK-ROZVIJET-ZRAKOVE-VNIMANI-V-PRIPRAVNE-TRIDE.html>. ISSN 1802-4785.