Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Patří sem ten DUM?

Metodickému portálu rvp.cz trvalo dva roky, nežli začaly autorské příspěvky chodit samy od sebe, tedy bez systematického a adresného vyhledávání autorů. V případě DUM to trvalo dva měsíce.

Od února 2008 mohou aktivní učitelé vkládat vlastní učební materiály do části Metodického portálu nazvané Digitální učební materiály (DUM). Ačkoli se k propagaci portálu nepoužívají tradiční hromadné marketingové nástroje (rozhlas, televize, billboardy atp.), ale především vybrané nástroje cílené na aktivní učitele (vystoupení na vzdělávacích konferencích, návštěvy škol, články v pedagogických médiích atp.), zaregistrovalo se za tři měsíce přes sto autorů (autor = registrovaný uživatel, který vložil DUM)

Každý zaregistrovaný uživatel může na portál vkládat vlastní DUMy, za což mu náleží finanční odměna. V části pro autory je stručná příručka pro autory. Do systému recenzí jsou ale postoupeny pouze ty DUMy, které respektují specifika digitálních učebních materiálů na Metodickém portálu.

Proč jsme vlastně specifika stanovili? Odpověď je jednoduchá – nechceme být bezbřezí. Chceme, aby Metodický portál pracoval na jasných pravidlech a uživatelé věděli, co od něj mohou očekávat. Nechceme se stát skladištěm, které je svým obsahem pro všechny a v důsledku pak vlastně pro nikoho (jak se to stává jiným katalogům vzdělávacího obsahu).

Specifika DUM:

  • Soulad s RVP – Výzkumný ústav pedagogický v Praze je autorem rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a gymnázia. Těžko tedy hledat instituci, která by byla povolanější pro další podporu školské reformy. Právě tou chce Metodický portál být.
  • Přiřazení k očekávanému výstupu – činnostně zaměřené očekávané výstupy vyjadřují, jaké úrovně osvojení učiva mají žáci na konci vzdělávání, resp. období, v daném oboru dosáhnout, tzn. jakými žádoucími vědomostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami mají disponovat. Očekávané výstupy jsou v rámcových programech přesně definovány, proto by neměl být problém pro každý očekávaný výstup najít digitální materiál, který může pomoci k jeho dosažení. Tímto propojením DUM s důležitou složkou vzdělávacího obsahu RVP je úložiště Metodického portálu zcela unikátní.
  • Garantována kvalita a obsahová správnost – všechny metodické příspěvky umístěné na Metodickém portálu musí projít obsahovou a gramatickou kontrolou. Tu zajišťují odborní recenzenti z praxe i akademických institucí a jazykoví korektoři. Stejně je tomu i u DUMů. Pokud je příspěvek na portálu zveřejněn, měla by být korektnost těchto aspektů jistá. Jelikož ale nikdo nedisponuje „jediným správným názorem“, mohou sami uživatelé uvádět ke každému DUMu vlastní hodnocení (pomocí hvězdiček) a komentáře.
  • Nepotřebují speciální programy pro spuštění a aplikaci. Učitel musí být schopen použít (otevřít a měnit) DUM na většině počítačů, které jsou v českých školách k dispozici. Proto každý DUM uveřejňujeme jak ve formátu otevřeném (např. OpenOffice.org), tak rozšířeném (Microsoft Office).
  • Možnost tisku a okamžitého použití – slovo digitální vystihuje podstatu a způsob distribuce, tedy šíření učebního materiálu. Díky elektronické podstatě je možné takové soubory posílat elektronickou poštou, zveřejňovat na webových stránkách nebo obsahově měnit pomocí příslušného software. Všechny dostupné materiály jsou vytvořeny tak, aby je bylo možné ihned použít. Učitel například stáhne z portálu a následně vytiskne na papír testovou sadu úloh a rovnou ji žákům rozdá k vypracování. Samotné použití tedy nemusí být spojeno s počítačem.
  • Jsou určeny k přímému užití ve výuce – tedy rovnou s nimi mohou pracovat žáci. Tím se liší od příspěvků (například metodických postupů), které jsou primárně určeny učiteli.

Je důležité říci, že uvedená specifika platí pro aktuální projekt Metodika. Ten bude končit v září 2008. Ke konci tohoto projektu hodláme specifika revidovat a možná i přehodnotit. Často se setkáváme s tím, že nám autoři posílají zajímavé materiály, ale některé z nich naše požadavky nesplňují. Svět se stále mění a my samozřejmě s ním.

Máte pocit, že nějaký typ DUMů na portálu chybí? Byli jste s Vaším „vymazleným“ DUMem odmítnuti a máte pocit, že je to škoda? Přihlaste se a svěřte se ostatním v komentářích k tomuto příspěvku.