7. lekce Vzdělávací politika státu pro učitele 21. století

V době dávno minulé, kdy jsem byla studentkou učitelství M-F, absolvovali učitelé povinně tzv. „postgraduál“. Vzpomínám si, že moje máti (učitelka) z toho rozhodně nebyla nadšená, nicméně byla to součást jejího profesního rozvoje.

V posledních deseti letech sleduji oblast DVPP také z pohledu své profese lektorky takového vzdělávání podrobněji.  Bohužel kromě pravidelných proklamací o kariérním systému, zpravidla navázaných na období před volbami, není v této oblasti konkrétní posun (viz obdobné ohlédnutí Stanislava Karabce z roku 2003 http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4977&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d).

Ačkoliv platná legislativa s tímto pojmem pracuje v  zák. č. 563/2004 Sb.  (viz také http://www.msmt.cz/file/13233 v hlavě IV. cit.:“(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení.“), v praxi mi jaksi schází provázání průběžného „vzdělávání se“ pedagoga např. na jeho platové ohodnocení (výjimku zde tvoří kvalifikační a specializační studia).

Jistě, nejsou to jen peníze, co nás ke sebevzdělávání motivuje, ale pokud hovoříme o tom, že dnešní škola má jít v trendech 21. století, pak bych očekávala motivující podmínky, ve kterých budeme nové učitele takto připravovat a současným učitelům takto doplňovat jejich kompetence. 

Věřím, že se věci změní. MŠMT podle článku na http://www.msmt.cz/file/16423 připravuje národní projekt, cit.:“Dne 17. června 2011 proběhla v prostorách Pedagogické fakulty UK odborná diskuze k projektovému záměru připravovaného Individuálního projektu národního Kariérní systém, který bude předložen v rámci výzvy v oblasti podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení – prioritní osa 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).“

Co tedy můžeme očekávat? Zde jsem vybrala plánované výsledky a výstupy projektu (více na http://www.msmt.cz/file/15973_1_1/):

  • Výstupy KA 1: Kariérní systém – Kariérní systém pro učitele a pro ředitele
  • Výstupy KA 2: Systém vzdělávání
  • Výstupy KA3: Profesní portfolio

Z vlastního zápisu viz http://www.msmt.cz/file/16423 z uváděné diskuse mě v této souvislosti (spíš z hlediska vývoje v čase) zaujala pasáž cit.:“… projekt vychází z Plánu plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení  vlády ze dne 4. srpna 2010, kde je jedním z nich vytvoření kariérního systému. Kariérní systém je i jedním z hlavních úkolů v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Výstup projektu dobře časově koresponduje i s termínem, kdy by se měly zapracovat legislativní změny – v lednu 2014.“

Jsem trpělivá a vyčkám do ledna 2014. Věřím v dobrý výsledek.