RVP_VT21 Vliv technologií

Ve své reflexi na studijní materiály L2 jsem si vybrala několik bodů k vyjádření.

1.        Vliv technologií na děti

Podle amerického výzkumu z roku 2009 je denní suma působení médií na dítě ve věku 8 – 18 let více než deset hodin.

Všichni jsme si vědomi negativního vlivu technologií v tak velkém množství. Nemělo by tedy být úkolem jak učitelů, tak rodičů, omezit přísun mediálního působení na naše děti? Nemám na mysli omezování typu zákazu, ale nabídnout alternativy (sportovní či umělecké kroužky, dětské organizace apod.). Když média, pak v mezích možností kontrolovat kvalitu.

Zajímal by mě výzkum stejné skupiny dětí v ČR. Podle mých soukromých dotazů na rodiče a děti ve věku 8 – 11 let, nepřekračuje denní expozice naštěstí více jak tři hodiny.

2.        Technologie ve vzdělávání  ( odkaz na některé body přednášky doc. Zounka)

  • „Žáci (15 let) používají internet především k zábavě, ne pro práci ve škole.“ Je tedy zřejmé, proč byly výsledky žáků nejvíce používajících počítače nejhorší („ti, co využívali počítače nejdéle, měli nejhorší výsledky“)
  • „91 % počítačů je soustředěno v počítačových pracovnách.“ Dle mých zkušeností je organizačně obtížné zajistit životnost počítačů ve třídě. A i přesto, že by nám neměla vidina zničení počítače bránit v jeho umístění v učebně, bohužel to tak často je. Zde je možná na místě diskuze mobilní počítačové učebny. Nezdá se mi, že to přinese úsporu času oproti přesunu do počítačové učebny a navíc přibývá nutná správa těchto zařízení.
  • „Zapojení ICT do výuky pedagogem – 80,1 % ICT nebylo při výuce využito.“ Z pohledu naší školy to je způsobeno i tím, že máme pouze dvě interaktivní tabule a dvě učebny informatiky v žalostném stavu na 20 tříd. Jedinými technologiemi jsou pak CD přehrávač nebo televize s přehrávačem DVD.

 

3.        Encyclopaedia Britannica

Přestože uznávám přínos webu 2.0, částečně chápu odpor zastánců této instituce (E. B.) k němu. Při jeho využívání je nutné ověřovat informace a kontrolovat důvěryhodnost zdroje, což často jeho uživatelé nečiní. Měli bychom tedy dohlížet, aby naši žáci  byli kritičtí k takto získaným informacím.