Obecná didaktika, transdidaktika. Nebo snad pedago-demago?