Vzdělávací technologie: otevřený kurz KISKu

Jedním ze základních kurzů, které studentům na magisterské profilaci Technologie ve vzdělávání studentům nabízíme je předmět s názvem Vzdělávací technologie, který snad může být – díky své otevřenosti – zajímavý také pro širší veřejnost.

Samo téma je poněkud nejasné a nelehké, neboť osciluje mezi teoreticky seriózní analýzou pedagogických teorií a jistou požadovanou řemeslnou zručností v oblasti tvorby jednotlivých digitálních vzdělávacích objektů; mezi pedagogikou a andragogikou; mezi teorií a praxí; požadavkem na obecnost a praktickou užitečností; mezi standardizovaností a svobodou.

Tuto polaritu kurz zachovává – zatímco přednášky jsou více teoretické a věnují se obecnějším informatickým konceptům, byť vztažených ke vzdělávání, tak cvičení se věnují tvorbě jednotlivých vzdělávacích objektů, jakkoli se neuchylují k instruktivnímu pojetí.

Pokud jde o pedagogické pojetí, tak celý kurz stojí na myšlence kurátorsky orientovaného konektivismu s důrazem na tvorbu osobního vzdělávacího prostředí. Co přesně pod tímto vymezením chápeme, zde vymezovat nebudeme a ponecháváme to na vašem zážitku a prožitku z celého kurzu.

V rámci kurzu se snažíme respektovat jistou svobodu – volbu vlastního osobního odborného zaměření každého jedince, o jeho zájem o danou problematiku. Kurz se tak snaží být spíše odrazovým můstkem nebo rozcestníkem proto, kým se člověk chce stát. Rádi bychom, aby vyvolával proces učení – tedy svobodného procesu učiněním se. Nikoli však podle představy autorů, ale podle vlastního svobodného rozhodnutí.

Studenti kombinovaní, presenční i ti, co ho absolvují v rámci CŽV v něm plní tři základní moduly:

  • Přednášky
  • Cvičení
  • Konzultace

Přednášky dávají studentům základní teoretický rámec o jednotlivých oblastech technologií ve spíše informatickém kontextu s tím, že se ho snažíme vztahovat na vzdělávací oblast. Takže, pokud hovoříme o dialogových systémech, snažíme se je ilustrovat na příkladech virtuálních učitelských asistentů atp. Z materiálů pro studium můžeme upozornit na deset dvacetiminutových shrnutí přednášek a na presentace v Prezi.  Výstupem pro běžné studenty z této části je klasické znalostní kolokvium.

Cvičení spočívají ve spojení didaktického a praktického porozumění jednotlivým digitálním objektům, které si studenti sami vytváří. Pokud vás zajímá zadání jednotlivých úkolů, můžete jít přímo do kurzu. Ke cvičením máme vytvořené Foldy, což jsou kurátorsky postavená skripta k jednotlivým podtématům. Výstupem ze cvičení je sada vytvořených digitálních objektů, které si studenti mohou umístit do svého e-portfolia.

Originálním prvkem jsou konzultace. Každý student si na první konzultaci vytvoří svůj osobní vzdělávací plán, který obsahuje i projekt, kterému by se chtěl věnovat do hloubky, a který má edTechový charakter. Dostává také časovou dotaci, provádí trackování času a na konci kurzu může presentovat svoji odbornost nebo projekt v dané oblasti. Konzultace jsou v semestru tři, s tím, že prostřední z nich je hromadná.

Témata jsou značně různorodá a tím, že semestr ještě nekončí, nemohu ukázat všechny výstupy. Rozhodně ale doporučuji twitterový účet Vědátorské Apky nebo mohu upozornit na grafický design kurzu v Moodle, kdy studentka navrhla obrázky pro všechna cvičení i přednášky.

Celý kurz je zajímavý ještě jednou věcí – na jeho inovaci a designu se kromě dvou běžných vyučujících ( a Dagmar Chytkové, která má na starosti cvičení), podílí ještě Hanka Tulinská, která kurz převedla do stávající Moodle podoby, výrazně se přispěla k jeho didaktickému designu, a především vede konzultace se svými spolužáky.

Pokud si kurz chcete vyzkoušet také, můžete – je otevřený a bezplatný. Jen vám nebudeme opravovat úkoly a nabízet konzultace…