3D tlač v školskom prostredí

3D tlač je čím ďalej tým viac populárnejšia a každý deň sa nachádzajú  nové spôsoby využitia 3D tlače a zavedenia ich do rôznych oblastí každodenného života. Čo však hovoríte na spojenie 3D tlače a školstva teda vzdelávania? Je toto spojenie perspektívne? 

 


Autorka: Simona Hurná


Krátka história 3D tlače

História 3D tlače siaha do roku 1981, avšak nedávno však nastalo obdobie veľkého rozmachu 3D tlače. Oveľa viac ako nachádzanie novej technológie a materiálov pre prácu s 3D tlačou sa v posledných rokoch nachádzali nové možnosti využitia. Školstvo je nepochybne oblasť, v ktorej sa nám naskytá možnosť využitia 3D tlače.

3D tlač v školstve

V školstve je možnosť prostredníctvom 3D tlače tlač rôznych učebných pomôcok a prostriedkov pre zefektívnenie výučbe a pomoc pri výučbe samotnej. U nižších ročníkov gymnázií je 3D tlač nápomocná pri rôznych predmetoch a to napríklad chémia ( napríklad pri tlači a trojrozmernej názornej ukážke molekúl), matematika (práca s rôznymi tvarmi a útvarmi a následné výpočty daného objektu alebo aj samotný výpočet pri návrhu 3D modelu), zemepis (tlač reliéfu zemského povrchu)[1]. Prácou s technológiami a novými oblasťami aplikovanej vedy vo vzdelávaní sa zaoberá technické vzdelávanie. Kladie dôraz na pochopenie a praktickú aplikáciu základných princípov vedy. Technické vzdelanie si kladie za  cieľ prípravu absolventov vedeckých alebo technických profesií.[2] Čo sa týka vysokoškolského štúdia je 3D tlač prospešná v medicíne, kde je možná tlač rôznych orgánov človeka.

Vedci predpovedajú, že do desiatich rokov by bolo možné využiť 3D technológiu na vytvorenie funkčného ľudského srdca.[3] Model srdca patrí zrejme k najklasickejším školským pomôckam. Model srdca vytlačený 3D tlačiarňou nám môže poskytnúť pohľad na prierez srdcom skrz komory srdca.

Ak je reč o prepojení 3D technológie a školstva, v Amerike MakerBot Academy, ktorá vznikla ako iniciatíva pre rozvoj vzdelávania a rozvíjanie znalostí v oblasti vedy, techniky a matematiky. Spomínaná platforma slúži na vytvorenie atraktívneho vzdelávacieho obsahu pre žiakov škôl a pre učiteľov odbornú prípravu na prácu s 3D tlačou. MakerBot Academy chce zabezpečiť v blízkej budúcnosti 3D tlačiareň do každej školy v Amerike. Ide najmä o prípravu študentov skrz pedagógov na budúcnosť v oblasti technológii. MakerBot posunuli 3D tlačiarne smerom ku vzdelávaciemu systému. Celý systém spojenia 3D tlače a škôl slúži na poznanie a naučenie sa práce s novými technológiami u detí. Ide o postupný proces práce s technológiami od jednoduchej práce na 3D projektoch cez využívanie rôznych softvérov  pri 3D tlači až po vytváranie vlastných 3D projektov.[4]

Zavádzanie 3D technológii do vzdelávania a do školstva má viacero aspektov. Jedným z nich je nepochybne aj príprava študentov, pre získanie potrebných zručností pre budúce povolanie a prípadné zameranie v ďalšom štúdiu.

 

(The benefits of 3D printing for teaching, [online], Zdroj obrázka[5])

3D tlač v praxi

Pre spojenie vzdelania a 3D technológie vypracovala holandská základná a stredná škola a holandská firma zameraná na 3D tlač všeobecný učebný plán, ktorý nás má oboznámiť s postupom práce s deťmi na základnej a strednej škole. Na základnej škole ide o deti vo veku od 10 do 12 rokov. V tomto veku ide najmä o zoznámenie žiakov s 3D tlačou. Deti sa dozvedajú o ovládaní rôznych softvérových programov a tiež aj s postupom práce pri 3D tlači.[6]

Príprava žiakov na strednej škole sa podľa tohto učebného plánu týka žiakov vo veku od 13 do 18 rokov. Učebný plán na strednej škole je zameraný na zručnosti potrebné na samotnú prevádzku 3D tlačiarne. Pri žiakoch na strednej škole je možné použiť pri výučbe aj zložitejšie techniky ako napríklad použitie výplne alebo prácu s 3D tlačiarňou s rôznymi teplotami. Plán je zameraný tiež na generovanie 3D obsahu pre tlač. [7] Avšak aj keď sa vytvára množstvo programov na podporu škôl aby mohli s 3D tlačou pracovať, problémy zavedenia do školstva sú najmä finančné. Problémom je aj nekvalifikovanosť s prácou s 3D tlačiarňou. To vytvára limity a teda to bráni  vo využívaní 3D tlačiarne v školstve.

Záver

3D tlač v školskom prostredí je jedna z inovatívnych možností ako zatraktívniť štúdium a ako pomôže zefektívniť výučbu. Technologický pokrok stále viac napreduje v oblasti vedy a techniky vo vytváraní nových produktov. V dnešnej dobe sú čím ďalej tým viac presadzované technológie tak prečo nevyužiť možnosti, ktoré nám dnešok prináša. Myslím, že o pár rokov bude bežnou súčasťou výučby prepojenie tradičného vyučovania v spojení s technológiami a konkrétne s 3D tlačou. V rámci školstva sa podľa mňa časom vytvorí aj odbor zameraný na 3D technológie, ktorý by rozvíjal poznatky o 3D tlači u detí a pripravoval ich na novinky a uplatnenie sa v danej profesijnej oblasti.

Autorka: Simona Hurná

 

Použité zdroje

 


[1] 3D printing processes. [online]. 2013 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z:

http://3dprintingindustry.com/3d-printing-basics-free-beginners-guide/%20processes/

[2] Technical education, [online]. [cit. 2016-02-12], Dostupné z:

 http://www.britannica.com/topic/technical-education

[3] Bioinžiníři slibují do deseti let lidské srdce z 3D tiskárny, [online], [cit. 2016-01-28], dostupné z:

http://svobodnenoviny.eu/bioinzenyri-slibuji-do-deseti-let-lidske-srdce-z-3d-tiskarny/

[4]  MakerBot Printers [online], [cit. 2016-01-29], Dostupné z:

http://3dprintingindustry.com/2015/12/14/63443/

[5] The Benefits of 3D printing, [online], [2016-02-12], dostupné z: http://www.lpfrg.com/en/professionals/education/

[6]  3D printing for education, [online], [cit. 2016-02-15], Dostupné z:

http://www.lpfrg.com/en/professionals/education/

[7]  3D printing for education [online], [cit. 2016-01-29], Dostupné z: http://www.lpfrg.com/en/professionals/education/

[8] 3D Printing Industry, [online], Dostupné na: http://3dprintingindustry.com/

[9] 3D Print, [online], Dostupné na: http://3dprint.com/

[10] Makerbot Thingiverse, [online], Dostupné na:  http://www.makerbot.com/thingiverse