Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak vypadá francouzská učebnice zeměpisu

Francouzský zeměpis si libuje v rozebírání protikladů a podle toho také vypadají učebnice. U českých učebnic se mi zdá, že je tento předmět příliš statický podle pravidla, že zeměpis je o tom, kde co leží. Myslím si, že dynamičtějším přístupem a větším propojením s aktuálním děním se z něj může stát úplně jiný předmět, který umožní žákům lépe pochopit dnešní svět. Proto jsou ve Francii součástí výuky nejrůznější mapy a články z tisku.

Otázkou ovšem je, jestli se prostřednictvím tohoto portálu dá navázat kontakt také s českými zeměpisáři jako to bylo v případě učitelů dějepisu…

Jako příklad bych uvedla opět pár ukázek z francouzské učebnice připravované nakladatelstvím Le livre scolaire a z kapitoly „Nasytit lidstvo„. V dnešní době, kdy noviny pravidelně přinášejí zprávy o zemích, kde lidé trpí hladem či o biopalivech, studium tohoto tématu žákům poskytuje základní informace nutné k orientaci v jednom z globálních problémů lidstva.

Problematikou kapitoly (a tedy tím, nad čím má žák přemýšlet) je, „jak může zemědělství uspokojit celosvětovou poptávku po stravě, aniž by ohrozilo kvalitu životního prostředí„. Na úvod problematiku vždy ilustrují dvě většinou protikladné fotografie:

Jak nasytit lidstvo 1

Na levé fotografii je vidět slizeň obilí v USA za pomoci zemědělských strojů. K tomu je otázka: V čem nám fotografie ukazuje, že se jedná o vyspělé zemědělství?

Na pravé fotografii je zachyceno mlácení rýže v Indonésii. Otázka: Jaká pracovní síla je zde použita? Žák má za úkol porovnat obě fotografie a vyčíst z nich, že na světě existují obrovské rozdíly ve způsobu, jak si jednotlivé země opatřují stravu – hlavní rozdíl je v množství lidské pracovní síly, která je potřeba (1 zemědělec je schopen uživit X lidí).

Výklad učiva je, podobně jako v dějepisných učebnicích, doplněn podrobnou studií konkrétního příkladu, zde „Brazílie, zemědělský obr„.

Brazílie

V úvodu se žák dozví (dynamickou informaci), že z Brazílie se stala zemědělská mocnost. Přichází ale „zeměpisný problém„: brazilský způsob rozvoje zemědělství je ale čím dál více kritizován kvůli jeho neblahým důsledkům na poli sociálním a ekologickém. Dokumenty dále vysvětlí proč:

1 – Brazilský zemědělský systém – mapa upřesní typy pěstovaných plodin a jejich rozmístění, upřesní místa, kde se zemědělství potýká s problémy (sucho, konflikty kvůli vlastnictví půdy, atd.)

2 – Tabulka, která uvádí světové postavení Brazílie v produkci konkrétních plodin

3 – Fotografie „ultramoderní zemědělství“ ukazuje moderní stroje, které slouží ke sklizni sóji

4 – Text o konfliktech kvůli nespravedlivému rozdělení půdy, které znevýhodňuje malé zemědělce

5 – Fotografie pálení amazonského pralesu pro potřeby chovu dobytka

6 – Otázka biopaliv: Brazílie je jedním z velkovýrobců, což je přímou hrozbou pro její schopnost zabezpečit dostatečné množství stravy pro obyvatele země a především pro chudé

Následují otázky:

1 – Dokumenty 1 a 2: Proč můžeme říci, že Brazílie je zemědělskou mocností ve světovém měřítku?

2 – Dokument 3: Popište fotografii a způsob sklizně sóji.

3 – Dokument 4: Jakým způsobem je rozdělena zemědělská půda? Jaké konflikty z toho plynou?

4 – Dokument 5: Jaké mohou být důsledky rozšiřování chovu a pěstování plodin pro životní prostředí?

5 – Dokument 6: Jak může produkce biopaliv ohrozit schopnost Brazílie nasytit své obyvatelstvo?

6 – Shrnutí: Za jakých okolností se může Brazílie stát vzorem pro ostatní země? nebo Proč je brazilský styl rozvoje země dlouhodobě neudržitelným? nebo Proč brazilský styl rozvoje země znevýhodňuje chudé obyvatele?

Dále jsem vybrala ješte jedno velmi aktuální téma, opět příklad studia konkrétního příkladu, a to otázky ruských zdrojů energie. Problematika a otázky jsou zde podle mého názoru velmi dobře propracovány.

Ruské zdroje energie

Zde je problematikou otázka, jakým způsobem umožňují zdroje energie Rusku stát se politickou a ekonomickou mocností a jaké jsou překážky.

1 – Mapa těžby ropy a zemního plynu

2 – Text o tom, že rezervy, které se nacházejí v evropské části Ruska, jsou již téměř vyčerpány a že další rezervy jsou velmi těžko přístupné

3 – Text „válka o ropu“ z ledna 2009, který popisuje známý konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou

4 – Fotografie ropného vrtu na Sibiři

5 – Graf podílu ropy a zemního plynu na vývozech země

6 – Mapa s plánovanými ropovody a plynovody (vyhýbají se ukrajinskému území –> doplnění textu „válka o ropu“)

Otázky:

1 – Dokument 1: Kde jsou podle mapy naleziště ropy a zemního plynu?

2 – Dokument 5: Proč jsou ropa a zemní plyn důležité složky ruské ekonomiky?

3 – Dokumenty 1, 2 a 4: Jaké má Rusko problémy s těžbou? (žák má za úkol porovnat několik dokumentů a vyjmenovat problémy: na základě mapy 1 a textu 2 velká vzdálenost nalezišť, na základě fotografie náročné podmínky těžby v zimě)

4 – Dokumenty 3 a 6: Proč má konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou důsledky pro celou Evropu? (informace z textu a mapy se doplňují)

5 – Shrnutí: Vysvětlete, proč ekonomická síla Ruska závisí z velké části na ropě a zemním plynu. S jakými problémy se Rusko potýká dnes a v budoucnu?

Pomocí těchto příkladů jsem chtěla ukázat, že Francouzi kladou velký důraz na paradoxy a problémy současného světa. Jedním z šokujících příkladů z učebnic je například to, že natankováním plné nádrže džípu z biopaliv spotřebuje občan USA množství obilí, které by stačilo obyvateli Afriky k obživě po dobu jednoho roku. Přehnaně řečeno Američané si jezdí v luxusních autech, zatímco Afričané umírají hlady. Tím je žák zároveň veden k výchově k občanství.

Příští příspěvek blogu: proč se ve Francii vyučuje dějepis a zeměpis dohromady jako jeden předmět.