Nej… z měsíce listopadu

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc listopad.

Nejvíce zobrazované články

Zápis do 1. třídy – ano, ne, jak a proč?, autor: RNDr. Hana Lišková

Článek se zabývá procesem vstupu dítěte do 1. třídy základní školy a poukazuje na některé nežádoucí momenty, které se odehrávají ve školských zařízeních, tedy v mateřské škole a na základní škole. Článek byl vytvořen za VOŠP a SPgŠ Litomyšl.

Začínající asistent pedagoga, autor: Tereza Vrbická

V textu popisuji své zkušenosti s prací asistenta pedagoga na základní škole. Tuto pracovní pozici jsem zastávala v době svého studia na pedagogické fakultě. Dnes, kdy jsem sama pedagogem, předkládám zamyšlení nad řešením některých problémů, které mne při práci asistenta pedagoga provázely.

Sledovat či nesledovat žáky online?, autor: Bořivoj Brdička

Zamyšlení nad tím, jak nasměrovat – či spíše nenasměrovat – výchovu směrem k digitálním kompetencím žáků v souvislosti s kontrolou toho, co se svými přístroji (a nejen s nimi) dělají.

Model hodnocení ve Smysluplné škole, autor: Mgr. Jan Korda

Příspěvek přináší inspirativní způsob hodnocení ve Smysluplné škole, která díky svému inkluzivnímu zaměření neustále zdokonaluje svůj systém hodnocení dětí. V článku naleznete pojmenovaná kritéria kvalitního hodnocení Smysluplné školy, podle kterých autor článku srovnává dvě nejběžnější formy hodnocení – klasifikaci a slovní hodnocení. Autor zároveň představuje novou formu hodnocení, splňující stanovená kritéria, kterou ve škole ověřují.

Nejvíce komentované články

Generace Z, autor: Bořivoj Brdička

Informace o generačním vývoji souvisejícím s využíváním technologií mladými lidmi, jenž dospěl k rozlišení dvou generací Y (tzv. síťová generace) a Z, pro níž je charakteristická soustavná přítomnost digitálních zařízení s přístupem k internetu.

Kdy už svíčka nehoří?, autor: Martin Rusek

Příspěvek je praktickým námětem do výuky chemie (a fyziky). Na jeho počátku stojí otázka podmínek hoření (především přítomnost kyslíku) a z ní vycházející předpoklad, kdy zhasne svíčka (když už není kyslík). Návod na tuto aktivitu předpokládá vybavení čidlem plynného kyslíku, dále běžným laboratorním vybavením. Žáci prostřednictvím potvrzujícího bádání si zpřesní své představy o hoření.

Učebnice anglického jazyka – zábava, nebo promarněná příležitost? Část 2., autor: Autor: Zdeněk Hromádka, spoluautor: Mgr. Jana Kubrická Ph.D.

Článek představuje druhou část textu, jehož ústředním tématem je analýza, která zjišťuje, jaké příležitosti poskytuje učebnice New English File (2005–2008) pro rozvoj vědomostí, schopností a postojů žáků v oblastech průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Tato část textu obsahuje závěry ze studie.

Nejvíce zobrazované DUMy

Česká přísloví, autor: Aneta Zemanová

Materiál obsahuje tři strany nejznámějších českých přísloví, která jsou rozdělena na dvě části ve dvou sloupcích. Vytvoří tak samostatné karty, které je vhodné například zalaminovat a následně rozstříhat. Děti poté skládají přísloví k sobě, hledají vhodné dvojice. Následuje pracovní list, vhodný pro děti 3–5 třídy. V pracovním listě si ověří znalost a porozumění přísloví.

Google Sites 8, autor: Mgr. Zuzana Jurajdová

Materiál Google Sites 8 je osmý ze série návodů, jak vytvořit web na platformě Google. Při práci s materiálem žáci navazují na předchozí materiál, naučí se vkládat gadget mapy a kalendář a upravovat zápatí. Při práci s materiálem je vhodné pracovat od první prezentace postupně dál, protože printscreeny z práce mají posloupnost jako v prezentacích (je tedy snadná kontrola výsledku a správnosti práce). Prezentace je doplněna úkoly, které žáci postupně plní, a jejich řešeními. Výsledné stránky jsou dostupné na: https://sites.google.com/site/argentinskadoga2/.

Lichá a sudá parita (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Lichá a sudá parita, interaktivní webová stránka. Zobrazí tabulku s datovými bity (4-, 5-, 6-, 7-bitová čísla) a k nim paritní bit pro zabezpečení lichou a sudou paritou. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML, nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Nejlépe hodnocené DUMy

Zou willen, autor: Mgr Hana Hrochová

Pracovní list vhodný k procvičení vazby zou + willen na písni „Ik weet niet hoe“. Možné použít jako doplnění lekce 12 v učebnici Contact! nebo samostatně.

Stavba květu prakticky, autor: Petr Tišl

Pracovní list k aktivní biologické hodině zaměřené na stavbu květu. Vyžaduje od pedagoga přípravu v podobě sběru rostlinného materiálu, nebo se hodina může odehrát na známé lokalitě v terénu, kterou učitel dobře zná. V našem případě jsou pozorované druhy: a) hluchavka bílá, b) hloh obecný, c) pryskyřník prudký a d) ptačinec velkokvětý. Druhy, které jsou v květnu velmi snadno dostupné a navíc jsou v rámci svých čeledí poměrně snadno nahraditelné druhy jinými, aniž by bylo nutné materiál zásadně upravovat. Pro samotné zpracování práce není pro žáky nutné názvy květin znát a je vhodné je sdělit až při závěrečném zhodnocení hodiny. Cílem je, aby se soustředili spíše na obecnou stavbu květu. Předpokládá se, že žáci probrali kapitolu květ krytosemenných rostlin a mají představu o existenci květních vzorců. Při samotné práci je vhodné pracovat ve skupinkách po cca 3 žácích a mít k dispozici lupy.

Italská gramatika I – úvod, autor: Šimon Daníček

Úvodní kapitola více než desetidílné řady zabývající se gramatikou italštiny.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Rozvíjení digitální gramotnosti nejen v češtině

Cílem setkání bylo: Seznámit pedagogy s dokumenty, ze kterých je možné vycházet a stanovit teoretický základ pro rozvoj digitální gramotnosti; Posoudit změnu výuky českého jazyka a literatury v 21. století (pravopis, textové editory, e-knihy, audioknihy, autentické psaní, psaní poznámek…) a nově vzniklé nároky na znalosti a dovednosti učitelů (typografie, copywriting, OCR, znalost formátů e-knih…); Představit učitelům ZŠ některé z tipů na rozvoj digitální gramotnosti v různých oblastech českého jazyka (nahrávání audia, práce s Wikipedií, tvůrčí psaní na blogy, hry a hraní v češtině…); Diskutovat o možnostech jednotlivých nástrojů v různých částech hodiny; Promýšlet rozvoj vlastních digitálních kompetencí. Lektor: Mgr. Ludmila Kovaříková.

Výuka v projektech na 1. stupni ZŠ

Setkání mělo zodpovědět otázky: Jak vést žáky při plánování a realizaci projektu? Jaké výhody výuka v projektech nabízí? Jak využít projekty pro dosažení znalostních a dovednostních výstupů? Jak projekty rozvíjejí klíčové kompetence žáků? Jaká jsou při výuce v projektech rizika a jak jim v praxi předejít? Lektor: Andrea Vedralová.

Třída – od jednotlivce k třídnímu kolektivu

Setkání bylo zaměřeno na téma školní třída a postavení jedince ve školní třídě. V průběhu se seznámíme se specifičností sociální skupiny školní třída, s rolí jednotlivců v této societě a s postavením jednotlivců ve školní třídě. Budou představeny jednotlivé typy školních tříd dle vzniku a věkového složení, se stručnou charakteristikou. V neposlední řadě bude zmíněná role třídního učitele při práci s třídním kolektivem. Lektor: Mgr. Marika Kropíková.

Genderově podmíněné násilí

Cílem setkání bylo: 1. Seznámit vyučující humanitních oborů na středních školách a na druhém stupni základních škol s tématem genderově podmíněného násilí (partnerské násilí, domácí násilí, sexuální násilí, kyberšikana, homofóbní násilí ad.) a možnostmi jeho prevence; 2. Sdílet dobrou praxi komunikace tématu se studujícími – jak mluvit o násilí, jaké aktivity je možné v hodinách využít, s kým je v rámci tématu možno v případě potřeby spolupracovat; 3. Seznámit vyučující s učebními materiály k tématu z ČR i zahraničí. Lektor: Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D., Eva Bartáková.

Zdroj ilustrativních obrázků:

PETTS, James. flickr.com: Christmas tree [online]. 2014-12-23 [cit. 2018-12-21]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/14730981@N08/16064931656/>.

MIGNON, Stephane. flickr.com: Snow [online]. 2009-12-17 [cit. 2018-12-21]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/topsteph53/4192353753/>.