Nej… z měsíce června

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červen.

Nejvíce zobrazované články

Případová studie – žák s poruchou autistického spektra a jeho začlenění do třídy ve škole běžného typu (úvod a 1. část), autor: Autor: Mgr. Hana Havlínová Ph.D., spoluautor: Mgr. Jitka Jarníková

Vzhledem k tomu, že se v současné době zvyšuje počet dětí s poruchami autistického spektra (PAS) integrovaných do běžných škol a PAS jsou navíc z hlediska edukačního procesu nejobtížněji uchopitelné a průběh vzdělávacího procesu bývá často nepředvídatelný a nejistý, je věnován tento seriál tomuto tématu.

Taxonomie a demografický model podle spirálového kurikula v 6. a v 9. ročníku, autor: Jaroslav Vávra

Článek je zařazen do seriálu Demografický model, spirálové kurikulum a SOLO taxonomie. V tomto textu se zaměřím na konkrétní využívání tématu demografický model s využitím SOLO taxonomie a revidované Bloomovy taxonomie (dále RBT, více viz Vávra, 2011; Vávra, 2017) zaměřené na kvalitu geografického myšlení. Uvedu jednotlivé úrovně od nižších přes vyšší ročníky na 2. stupni základní školy.

Meze tradice a metodiky v hudební pedagogice – 2. část, autor: Petr Drkula

Cílevědomé a systematické metody výuky mají vysokou míru efektivity ve většině oblastí vzdělávání. Je však otázkou, zda v emocionálně citlivé sféře hudebního umění nemohou být mnohdy i překážkou rozvoje a naplnění cílů hudební pedagogiky. Rozpor mezi konvenční tradicí hudební výuky a přístupy zaměřenými na přirozenou potřebu vlastního hudebního vyjádření jednotlivce je hlavním tématem tohoto příspěvku.

Jak rozvíjet řeč a komunikaci v přípravné třídě – 3. díl, autor: Petra Pšeničková

Článek nabízí aktivity pro rozvoj lexikálně-sémantické roviny řeči: rčení, shoda a odlišnost, materiály a morfologicko-syntaktické roviny: jednotné a množné číslo, malované čtení, gramaticky chybně utvořená věta.

Nejvíce komentované články

Škola jako místo pro práci, autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o mé účasti na akci EUN doprovázející publikování výzkumné zprávy o zavádění na tvorbu orientovaných flexibilních prostor do evropských škol. Jedná se o výstup aktivit specializovaného pracoviště EUN – Future Classroom Lab.

Boti v roli výukových asistentů, autor: Bořivoj Brdička

Článek popisuje současné možnosti aplikace umělé inteligence se schopností hlubokého učení v roli výukových asistentů učitelů i studentů.

Nejvíce zobrazované DUMy

Květiny +100, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je možné vytisknout na bílé papíry, zalaminovat a vystřihnout (vždy celý květ a barevné středy). Slouží pak jako pomůcka při výuce matematiky ve 2. ročníku při automatizování a fixování matematické operace sčítání v číselném oboru 0–100 bez přechodu desítky. Žáci samostatně či ve skupinách doplňují středy do květů tak, aby výsledky patřily ke správným příkladům (sčítají se vždy dvě čísla v sousedních okvětních lístcích).

Interaktivní abeceda, autor: Zdeněk Hanzelín

Tato publikace postupně seznamuje žáky s jednotlivými písmeny abecedy. Musí se je naučit vyslovit a poznat jejich rozdíly ve výslovnosti. Na čtyřech obrázcích, které žáci pojmenují, najdou uvedená písmena. Po jejich vyslovení musí správně odpovědět na otázky, kolikrát je slyší v daném slově. Kliknutím na čtvereček (nebo obdélník) odhalí správnou odpověď.

Digitalizace signálu (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Digitalizace signálu, interaktivní webová stránka. Postupný převod analogového signálu na digitální ve třech krocích: vzorkování, kvantování, kódování. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Nejlépe hodnocené DUMy

O Tam a Cam, autor: Mgr. Zdeněk Sotolář

Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.

Doplň komiks, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je možné vytisknout na bílé papíry a žáci samostatně, ve dvojicích či ve skupinách doplňují vhodný text do komiksových bublin. V další části materiálu naopak žáci doplňují ilustrace k vyplněným komiksovým bublinám.

Praktické dialogy, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Součástí materiálu je několik praktických krátkých dialogů u lékaře, na ulici, na autobusovém nádraží, v metru atp. Studenti musí doplnit slovesa v náležitém tvaru, případně slovní zásobu. Na konci pracovního listu je přiložen slovníček.

Nejnavštěvovanější diskuze

Závěrečná evaluace (hodnocení) třídy

Pololetní hodnocení třídy

Neklasifikace

Vymezení rolí ředitele a zástupce

Klasifikace na vysvědčení „na konci školního roku“

Počty dětí a učitelek

Začínající učitel

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

S předškoláky tematicky – oblečení, nábytek

Cílem setkání bylo pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné, resp. zvýšit kompetence učitelů v rozvoji předškoláků v oblastech sluchového a zrakového vnímání, řeči, předmatematických představ, orientace a motoriky a systematické přípravě dětí na vstup do ZŠ. Lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Zdroj ilustrativních obrázků:

S, Samuel. flickr.com: Sailing Boats On The Horizon [online]. 2012-09-15 [cit. 2018-07-10]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/80901381@N04/7988070749/>.

danigeza. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-07-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/sunset-poppy-backlight-flowers-174276/>.