Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Alexandrova technika pro děti i dospělé

Kdo četl můj článek o „Všelikém kvaltování…“ (o syndromu vyhoření a redukci následků stresů u pedagogů), tak již něco o Alexandrově technice ví…
Jelikož právě uvažujeme u nás zařadit do kursů NIDV kromě Orffovy metody i Alexandrovu techniku, považuju za dobré té druhé (méně známé) věnovat samostatný článek s praktickými odkazy. Kdo by rád něco k Orffově metodě, může využít již vytvořené heslo v pedagogickém slovníku ve Wiki sekci na tomto portále. Možná by časem stálo za to udělat to i s Alexandrovou technikou, zatím je však podle mne v ČR tato metoda v plenkách a nevím ani zda by to pedagogové považovali za možné používat u kolektivní výuky (u individuální výuky na ZUŠ, nebo učení menšího počtu dětí lepšímu psaní, zpěvu či výtvarnému a tanečnímu projevu, je to bez debat velmi prospěšné… – zatím hlavně v zahraničí).

 

Tělové schéma jako předmět zájmu fyzioterapie a psychosomatiky
(podle pojednání Daniely Stackeové – -Zde.)

Problematikou vnímání těla a jeho rolí ve vzniku různých zdravotních obtíží, nejčastěji funkčních poruch pohybového aparátu či různých psychosomatických onemocnění se zabývá řada fyzioterapeutických škol. K nejznámějším patří Alexandrova metoda, která byla koncipována již před více než sto lety v Anglii. Tato technika není jen terapií, má i důležitý filozofický obsah – učí své žáky přemýšlet o svém těle, uvědomovat si své tělo i mysl, aby byli zdraví. Její autor zavedl termín “sebe-užívání” – způsob, jakým používáme své tělo, nás může zbavit řady potíží. Podle Alexandra každý z nás vynakládá zbytečné úsilí při téměř jakékoliv činnosti a tím vzniká zbytečné napětí. Těžištěm jeho metodiky je nácvik určité postury, v níž klíčovou roli hraje postavení hlavy (zabránění chybné hyperextenzi v hlavových kloubech). Technika vede k rozvoji kinestetického smyslu, jehož zlepšení způsobuje lepší uvědomění vlastní identity.

O této problematice smýšlel podobně i Moshe Feldenkreis, autor další známé fyzioterapeutické metodiky. Mysl a tělo jsou podle něj v nepřetržitém vzájemném kontaktu a tělo může správně fungovat jen tehdy, pokud je správně vnímáno. Příčinou všech potíží je nedostatečné vnímání vztahu mysli a těla. Změny v motorické oblasti vyvolávají změny v myšlení a cítění. Člověk uvědomující si sebe sama si včas uvědomuje své potřeby a své obtíže tak může zaznamenávat již ve stavu zrodu. Autor zdůrazňuje vztahy mezi pohybem, myšlením, vnímáním a efektivní funkcí. Nevědomé napětí znesnadňuje úsilí koncentrovat se. Faktory vyvolávající nesoulad mezi skutečným tělem a tělem vnímaným jsou: bolest, nevyužívání nebo špatné využívání některých partií, mentální a emocionální problémy. Krizovým obdobím pro vznik těchto obtíží je období vstupu dítěte do školy. Dítě je v daleko užším kontaktu se svým tělem – se svými pohyby, vnímáním, potřebami a tužbami. Pohybuje se a vyjadřuje své pocity a myšlenky mnohem uvolněněji. Při vstupu dítěte do školy dochází v důsledku vysokých výkonových nároků a náhlého omezení spontánní motoriky k odcizení dítěte vlastnímu tělu.

Problematikou tělesnosti se v průběhu historie zabývala řada filozofických směrů. Často byla zdůrazňována právě jednota duše a těla. Současnému náhledu na tuto problematiku se blíží fenomenologie. Edita Steinová, která podrobně rozpracovala tuto problematiku, píše: Jen ten, kdo prožívá sám sebe jako celek – stará se o své tělo a jeho potřeby, dbá o svou tělesnou kondici, ale všímá si i své duše, vnitřních pohnutek a pocitů – může porozumět druhému. Obecně známy jsou z historie antické ideály kalokagathie. Kalokagathia znamená harmonii duše a těla a jejím ústředním tématem je právě pohyb. Člověk by neměl upadnout ani do jednoho extrému – ani k útěku k duši, což je vlastně přáním smrti, ani do materialismu, považujícího tělo za pouhý předmět. Péče o tělo je nazývána technai a péče o duši epimélea.

Problematikou vztahu duše a těla se zabývá i jóga, která považuje za jeden ze stežejních cílů svých cvičení oživit svalový cit (propriocepci), v jehož oslabení vidí příčinu nesprávného vnímání vlastního těla a následných zdravotních obtíží. Jóga klade důraz na pomalý, řízený pohyb. Základní myšlenkou zenu je , že neexistuje rozdíl mezi duchem a hmotou, myslí a tělem, proto lze na mysl působit fyzickým cvičením a dosáhnout žádoucí spirituální úrovně prostřednictvím pozice těla doprovázené kontrolou dechu.

…..V určitých vývojových obdobích lidského života a v dnešní “odosobněné” době vůbec, dochází k řadě psychických obtíží plynoucích z krizového vývoje identity. S touto problematikou velmi úzce souvisí problematika tělového schématu. Pocity “vykořenění”, osamocení, následované sníženým emočním vnímáním a ztrátou kontaktu s vlastními tělesnými pocity jsou častým jevem postmoderní doby. Řada škol a teorií, jejichž klasickým představitelem je Alexander, proto nabádá k obrácení pozornosti na tělo a na jeho vztah k duši jako prevenci i terapii řady zdravotních obtíží.

—–
Nyní tedy podrobněji k Alexandrově technice:

  Alexandrova (nebo Alexanderova) technika

U Alexanderovy techniky jde o osobní změny škodlivých stereotypů a návyků při jakékoli činnosti (vč.sezení) – propojením těla a MYSLI (každodenní si uvědomování a předcházení jakémukoli napětí a tensi kdekoli v těle před nějakou činností, např. PSANÍ U DĚTÍ, hrou na hud.nástroj atd), pomáhá NAVÍC velmi účinně s uvolněním svalového korzetu celkově a s JEMNOU MOTORIKOU (uvolněné a zlepšené psaní u dětí, výtvarném projevu, zpěvu, hře na hudební nástroj…ale i v běžném každodenním životě apod.). Naučí člověka odstraňovat chybné návyky při jakékoli každodenní činnosti – např. sezení, chůzi, dýchání, běhání, nošení nákupů, žehlení, luxování apod.

Zatím je tato technika u nás známá spíše v souvislosti s pomocí těhotným a vyšly k tomu i knihy u nakl. Grada, a dále
také velmi žádaná a nyní zcela rozebraná kniha: Forrstromová, B., Hampsonová, M.: Alexandrova technika v těhotenství a při porodu. Barrister Principal s.r.o., Brno 1996.

V roce 2006 u nás v nakl. Svojtka vyšla následující kniha s přehledným VŠEOBECNÝM použitím Alexanderovy techniky, psaná velmi stručně a pochopitelně (pro základní seznámení s metodou) :
…shodou okolností mají zrovna nyní tuto knihu ve slevě (jmenuje se  Tajemství Alexanderovy techniky)  :

http://www.svojtka.cz/shop/kniha/1000032-tajemstvalexanderovytechniky.html?category=akcni
 
(přesto kniha samotná stačit nebude, je téměř nezbytné nechat se „zaučit“ někým zkušeným, kdo prošel kurs, a ještě lépe od osoby která má certifikát na Alexandrovu techniku…- v Praze jsou, nakolik v ostatních městech bude nutné si zjistit).

Pro ty, co rádi běhají a chtějí se vyhnout zranění, bych doporučil knihu v angličtině:

Master the Art of Running: Raising Your Performance with the Alexander Technique

Rozhovor s autorem knihy o běhání dle Alex.techniky:
- ZDE.

Něco víc o metodě Alexanderova – nejde o žádný módní výstřelek, je to již přes 100let ověřovaná a zkoumaná technika, používaná některými fyzioterapeuty. Je však částečně využitelná i pro „domácí“ využití. Pomocí Alexandrovy metody se můžete dopracovat k psychofyzické odolnosti a minimalizovat pro zdraví škodlivé reakce na stres a tělo funguje hladce a velmi uvolněně.

Vše podstatné o této technice naleznete zde:

Odborně:
http://www.psychosom.cz/?page_id=318
případně ještě TADY.

Polopatičtěji (+kontakt) :
http://www.mc-maj.com/?co=cti&id=325

 

Příklad kursů v ČR:

Certifikovaní lektoři (zatím jich je jen pár v ČR) :

http://at.kabrt.net/

ALEXANDROVA TECHNIKA (dále jen AT) je, jak píšou, JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA – pomáhá EFEKTIVNĚ DÝCHAT, POHYBOVAT SE, SMYSL PRO ROVNOVÁHU A KOORDINACI, ROZVOJ  JEMNÉ MOTORIKY,nový vztah ke svému tělu, ROZVOJ BDĚLOSTI A KLIDU (vhodné tedy i pro poruchy u dětí apod.)…Nejde pouze o metodu v rehabilitaci, ale o každodenní postoje a návyky při všem co člověk každodenně dělá (mnoho lze tedy využít i pro svépomoc…).

(např.seminář Zpívání pro radost – s využitím Alex.techniky —kdy  lektorka je přesvědčena že zpívat může každý…když se ví jak na to…).  jednoduchá a praktická metoda. Každému z nás může pomoci se pohybovat, dýchat či mluvit (komunikovat a přednášet dětem či dospělým se samozřejmou a přirozenou lehkostí a vitalitou), zlepšit smysl pro rovnováhu a koordinaci. Je možné ji zahrnout mezi svépomocné, ale i rehabilitační metody. Nevyžaduje žádné speciální vybavení ani schopnosti. Mohou se jí zabývat lidé všech věkových kategorií a neomezuje ji ani zdravotní stav..

AT je tradiční metoda, rozšířená zejména v anglicky mluvících zemích.

 

VIDEA s “ Alexander technique “ metodou na youtube  :

Využití AT u MUZIKANTŮ,tanečníků,výtvarníků… (Juilliard School ) :

http://www.youtube.com/results?search_query=alexander+technique+juilliard&aq=f 

Využití Alex.techniky u HOUSLISTŮ:

http://www.youtube.com/results?search_query=alexander+technique+violin&aq=9&oq=Alexander+Technique+

Využití Alex.techniky u KLAVÍRISTŮ:

http://www.youtube.com/results?search_query=alexander+technique+piano&aq=8&oq=alexander+technique+

Využití Alex.techniky u ZPĚVÁKŮ:

http://www.youtube.com/results?search_query=Singing+Tip+6%3A+The+Alexander+Technique+for+your+big%2C+fat+head%21+&aq=f

Proti STRESU:

http://www.youtube.com/results?search_query=alexander+technique+stress+&aq=f

Využití Alex.techniky pro správné sezení:

http://www.youtube.com/results?search_query=alexander+technique+sitting+part1&aq=f

 

 KOMPLETNÍ NÁVODY A INFORMACE (angl.) :

Kdo umí anglicky, nebo si lecos přeloží přes internet, může využít anglický web věnovaný přímo Alexanderově technice:
http://www.alexandertechnique.com/

Complete Guide on Facebook:
TADY.

What’s Wrong With the Chair (ergonomie sezení na židli) :
ZDE.

Audio lekce a přednášky (angl.) jsou zde:

Na západě je tato technika velmi oblíbená (o její rozšíření se zasloužil známý profesor John Dewey), u nás zatím žel existuje jen velmi málo odborně vzdělaných lidí a míst, kde by se používala.

——-

Dále z jiných webů jsem poskládal něco „navíc“ :

Alexandrova technika učí, jak zbavit zakořeněných zlozvyků a jak se vyvarovat stresových situací, jež se pak projevují zdravotními problémy.
U této techniky nejde pouze o fyzické cvičení, důležitý je filozofický obsah. Žák se musí stát více sebevědomým a musí si uvědomovat svou mysl a tělo.

Alexanderova metoda se zabývá odstraněním tělesných vad způsobených chybným držením těla,
tzn. způsobených našimi zlozvyky při stání, chození, sezení, mluvení atd. Zvykneme – li si na držení těla, ke kterému není přizpůsobeno, vystavujeme ho tím námaze, na kterou není připraveno a to má vliv na jeho funkci. Základním předpokladem Alexanderovy metody je: přestat se poddávat osvojeným návykům i když někdy vypadají přirozeně. Chybný způsob držení těla lze poměrně snadno vědomě odstranit a nahradit ho novými a lepšími způsoby, které jsou naprosto individuální…. přitom nepracujeme pouze na svém těle, ale na sobě samých. Metoda je vhodná pro většinu lidí, protože
téměř každý máme vadné držení těla nebo jiný defekt.

Tak jako fyzickou slabost můžeme u člověka identifikovat jeho celkově skleslým vzhledem a především ztuhlostí ramen a nedůsledným držením zad, tak správným držením těla můžeme posílit zdraví.
Většina zhoubných a závažných nemocí může mít příčinu v celkovém tělesném napětí.

  Metoda se zaměřuje především správné postavení ramen a hlavy při běžných činnostech jako jsou sedání, chůze, zvedání předmětů, práce u stolu apod. Nabádá především k uvolněnému držení hlavy, ramena bez napětí a udržování rovné páteře. Využívat Alex.techniku lze i v každodenních činnostech (chůze,sezení,luxování,žehlení atd.).

Nizozemský zoolog a etolog profesor Nikolaas Tinbergen, poctěný v roce 1973 Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství, řekl při příležitosti jejího převzetí, že Alexanderova metoda přinesla význačné zlepšení v tak rozdílných věcech, jakými jsou vysoký krevní tlak, dýchání, kvalita spánku, celková naladěnost a mentální svěžest… a rovněž zlepšení v tak jemných motorických dovednostech, jakou je hra na strunný nástroj“.

Výcvik se také používá pro zlepšení výkonu sportovců, tanečníků a veřejných řečníků. Úspěšné působení je udáváno při léčení depresí, vyčerpání, úzkosti, bolestí hlavy, z napětí, vysokého krevního tlaku, dýchacích obtíží, vředů trávicího traktu, syndromu dráždivého tračníku, zánětu tlustého střeva, revmatoidní artritidy, bolesti v dolní části páteře, ischiasu a astmatu.

—————
Recept je jednoduchý

Základní myšlenkou této metody je dát do souladu naši mysl a tělo. Pomocí této metody se můžeme naučit nejen správnému držení těla, ale i odstranit mnohé tělesné zlozvyky. Ke správnému držení těla je nutná souhra a koordinace svalů. Přitom bychom však měli vydávat minimální svalovou námahu. Při každodenních činnostech zapojujeme příliš mnoho svalů a postupně si tak osvojujeme některé zlozvyky. Ty jsou pak příčinou řady potíží v oblasti páteře a vnitřních orgánů. V páteři pak mohou nastat změny, které se jen obtížně napravují.

Co všechno technika zahrnuje?

Součástí techniky je i opakování zcela běžných úkonů všedního dne. Terapeut nebo učitel předvádí, jak mají vypadat jednotlivé správné polohy. Začíná se od jednoduchých pohybů hlavy a postupně se přechází na slodinace gest je zvláště důležitá v uměleckých profesích.

Každý může ovlivnit své zdraví

Alexanderova technika je doporučována zájemcům jakéhokoli věku, protože každý z nás se může podílet na svém duševním i fyzickém zdraví. Součástí této metody je série přednášek a pak následuje individuální výuka. Osvojení Alexanderovy techniky se již osvědčilo nejen lidem pracujících v uměleckých oborech ( tanečníkům, herců, moderátorům), ale i lidem, kteří musí často předstupovat před veřejnost. (tedy i učitelé…jsou vlastně tak trochu herci a dozajista řečníky… 🙂 ).

  Co si můžete vyzkoušet sami doma

Sami si můžete vyzkoušet některé praktické pokusy, které vám pomohou pochopit základy Alexanderovy techniky. Postavte se čelem před zrcadlo a mějte zavřené oči. Udělejte si vjemový obraz toho, jak vypadá váš postoj (umístění dolních končetin, pozice ramen, postavení hlavy a břicha). Nyní otevřete oči a porovnejte, jak jsou přesné vaše představy s realitou. Je důležité pozorovat své tělo do nejmenších podrobností. Pak si vyzkoušejte promlouvat k zrcadlu, jako ke sobě a můžete také sledovat, co se odehrává ve vašem obličeji. (AHA efekt…vzpomněl sem si na Norbekova a jeho vybízení ke sledování své mimiky, a „keep smiling“ úsměv od ucha k uchu pokud možno 23h ze 24h… – pravda, je tu podle Norbekova riziko, že lidi okolo budou asi myslet že jste si zrovna dali jointa apod. :mrgreen:, proto ten Alexandrov je pro většinu asi použitelnější, podobně jako různé jiné metody jako třeba Schulzova metoda autosugesce atd. ).

Pohled z boku

Stejné cvičení můžete také provést při postoji bokem k zrcadlu. Registrujte svůj pohyb hlavy a sledujte stav čelisti a krku. Cítíte napětí? Mnozí z nás máme ve zvyku zatínat čelisti pevně a výrazně. Toto jednoduché cvičení si můžeme vyzkoušet při klidném slovním projevu. Pak si pro porovnání můžeme vytvořit představu, že promlouváme k většímu počtu osob.

Vztah hlavy a krku

Vztah vlastních pohybových návyků velice ovlivňuje napětí ve svalech a může narušit tělesnou koordinaci a rovnováhu. Alexander vypozoroval, že když je hlava při mluvení tažena příliš dozadu, lapáme po dechu a tlačíme hruď nahoru. Tyto sklony jsou celkem běžné a při vyzkoušení zjistíte, že se to týká i vás. Někteří lidé mají tendenci tlačit ramena dozadu, jiní zase dopředu. Je třeba podrobněji zkoumat tyto tělesné zákonitosti a pracovat na odstranění některých nedostatků.
http://www.cpzp.cz/clanek/1533-0-Alexanderova-metoda.html
(Doporučováno touto zdrav.pojišťovnou, zatím ale nikoli hrazeno…jako třeba v Anglii či Švýcarsku…)

——–
Kdo chce více k některým cvikům, ať si pořídí knihu nebo navštíví kurs fyzioterapeuta, nebo aspoň něco je také v bakalářské práci v odstavci 11.1 až 11.3 : (Bakalářská práce - zde)

 •  
  Co to ve stručnosti je Alexandrova technika?

    Alexandrova technika je praktická metoda, která nás učí, jak lépe porozumět svému tělu a zvládat stres. Učíte se, jak si uvědomit a změnit nezdravé návyky a napětí v těle i mysli.

 

 • Proč chodit na lekce AT?Pro duševní zdraví a tělesnou pohoduUčíte se, jak mužete zmírnit bolest způsobenou přílišnou svalovou tenzí a nesprávným sebeužíváním, tj. používání svého těla návykově nikoli s plným vědomím mysli. AT pomáhá zlepšit tělesný postoj, pomáhá s bolestmi zad, krku, ramen, s bolestmi kloubů atd. Dále může být součástí rehabilitace při úrazu či nemoci a jako podpůrná metoda v těhotenství a při porodu.Pro podporu sebevědomého vystupování na veřejnostiUčíte se, jak přistupovat ke každodenním aktivitám s větší efektivitou a lehkostí a jak předejít bolestem způsobeným stresem.Tanečníkům, hercům, zpěvákům a sportovcům pomáhá Alexandrova metoda rozvinout jejich dovednosti. Usnadňuje práci s dechem, mluvení a pohyb se stávají snadnějšími.

  Jak probíhá lekce AT?

  Hodiny probíhají individuálně pod vedením kvalifikovaného učitele, který vás jemnými doteky a vysvětlováním principů AT vede k postupnému propojování těla a mysli. V hodinách se pracuje s jednoduchými pohyby, jako sezení a vstávání ze židle, chůze atd., na kterých se učíme zlepšovat tělesnou i duševní rovnováhu, koordinaci a uvolňovat přebytečné napětí.

  •  
    aktuální kontakt na výše uvedené lektory:
  • Šárka Provazníková
   Nová česky hovořící certifikovaná učitelka AT v Praze! K Alexandrově technice Šárku přivedly mnohaleté zkušenosti s tancem a zkoumáním pohybu a práce s tělem v souvislosti s myslí a to v nejrůznějších podobách – přes klasický balet, improvizaci – pohybové divadlo, čínské cvičení tai-chi, sakrální tance až po spontánní tanec 5 rytmů. Šárka vyučuje v Praze – Vinohrady a kontaktovat jí můžete na tel č. 608802218 nebo e-mailem: sarka9@hotmail.com.

   Šárka Gil Bomber
   Paní Gil Bomber, ukončila výcvik v červnu 2002 a stala se tak první certifikovanou učitelkou Alexandrovy techniky, která dlouhodobě působí v Čechách. Svůj život dělí mezi Šumavu a Anglii. Nyní se vrátila a od 7. května budou probíhat lekce pouze v Bavorově a v Českých Budějovicích.
   Pokud by měl někdo zájem o individuální lekce v Bavorově, je možné se domluvit s lektorkou. Tel: 608 233 310 e-mail: gilbomber@cbox.cz.

   Paul Baxter
   Paul žije v Praze a vede pravidelné lekce AT. V tuto chvíli poskytuje lekce ve svém bytě Bělohorská 142, Praha 6 – Břevnov. Lze ho kontaktovat a domluvit lekce na tel: 776 639 441 nebo na e-mailu: mynexfree@hotmail.com. Paul je ochoten po domluvě pracovat i s malými skupinami.

   http://at.kabrt.net/

   Cílem lekcí je osvojit si tuto dovednost, aby ji každý mohl samostatně aplikovat v každodenním životě.
   Pro požadovaný efekt se běžně doporučuje 25 lekcí po 30-40 minutách. Později jsou vhodné příležitostné opakovací lekce podle individuální potřeby. Pro lekce se doporučuje volné pohodlné oblečení.

   Kvalifikovaní registrovaní učitelé
   Všichni učitelé akreditovaní Asociací učitelů Alexandrovy techniky (STAT) musí absolvovat tříletý intenzivní kurz. Pro svou práci mají speciální pojištění a řídí se profesionálním kodexem. Kvalifikovaní učitelé jsou vedeni v evidenci Asociace a za svým jménem mohou používat zkratku MSTAT (UK), případně GLAT (Německo).

  • …..CVIČITELÉ NENAZÝVAJÍ KLIENTY „PACIENTY“, ALE „ŽÁKY“ A SEBE JAKO „UČITELE“….Alexandrova metoda je jednoduchá. Každému z nás může pomoci se lépe pohybovat, dýchat či mluvit, a to s přirozenou lehkostí a vitalitou. Zlepšuje cit pro rovnováhu a koordinaci, takže je vhodná i při poúrazových stavech. Pomocí této terapie můžeme nalézt nový vztah ke svému tělu a rozvíjet jeho pozapomenuté schopnosti.

   

   • Toto nenásilné a přirozené cvičení, či spíše provádění přirozených pohybů, pomáhá zlepšit tělesný postoj, pomáhá s bolestmi zad, krku, ramen, s bolestmi kloubů atd. Dále může být součástí rehabilitace při úrazu či nemoci a jako podpůrná metoda v těhotenství a při porodu.V hodinách se pracuje s jednoduchými pohyby, jako sezení a vstávání ze židle, chůze atd., na kterých se naučíte zlepšovat tělesnou i duševní rovnováhu, koordinaci a uvolňovat přebytečné napětí. Toto napětí vzniká díky přetížení při dlouhodobém sezení či stání, ale také v důsledku psychického stresu. 

    Tanečníkům, hercům, zpěvákům a sportovcům pomáhá Alexandrova metoda rozvinout jejich dovednosti. Usnadňuje práci s dechem, mluvení a pohyb se stávají snadnějšími. Doporučuje se ale i úředníkům, těhotným ženám, studentům, kteří rychle rostou a bolí je páteř. Lze ji využít i při léčbě poúrazových stavů.

    Sympatické je, že při aplikaci Alexandrovy metody se nepoužívají žádné přístroje ani pomůcky. Lektor (terapeut) ) svého klienta postupně naučí správné chůzi, držení těla a pomůže mu osvojit si optimální tělesnou koordinaci bez škodlivých svalových reakcí a návyků.

    Základem je návrat k přirozeným pohybům a postavení těla.

    Při výběru vhodného učitele je dle doporučovaných trendů dobré vzít takového, který se učil u uznávaného lektora nebo v uznávané škole a má za sebou alespoň 1200 hodin výuky.

    Tato metoda se začíná ve stále širším měřítku vyučovat buď na soukromých pracovištích nebo je součástí terapeutických a rehabilitačních postupů. Ideální doba pro výuku je 30 až 60 minut a její základy by klient měl zvládnout během cca 20 až 30 hodin.
    (přesto i jediné sezení může velmi ovlivnit náš život a být k dobru alespoň částečně, i pro děti na které pedagog má vliv a chce k tomu využít i některéí z prvků Alexandrovy techniky).

    ————–

    Pokud k tomu někdo máte co říci, přidejte komentář pod tento článek blogu, nebo jej třeba zašlete druhým, kterým možná může pomoci. 🙂 Zajímaly by mne i jakékoli zkušenosti (třeba i od vašich kolegů), ať už při práci s dětmi nebo jako „antistresový“ a terapeutický nástroj proti „nemocem z povolání“ a proti civilizačním vlivům.

    Úzce se toho týká také můj článek „Všelikém kvaltování…“(syndrom vyhoření a redukce následků stresů u pedagogů) :
    http://mafr.blogy.rvp.cz/2011/10/11/vselike-kvaltovani-toliko-pro-hovado-dobre-jest/