Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Tablet (nejen) v hodinách dějepisu pětkrát jinak

Žijeme v době, která bývá označována jako digitální věk. Moderní technologie stále více ovlivňují jednotlivé oblasti našeho života, stávají se jeho každodenní součástí. Expanze moderních technologií, zejména dotykových zařízení, se nevyhýbá ani vzdělávacím institucím. V dnešní době téměř každý žák i učitel vlastní nějaké dotykové zařízení, ať už se jedná o tablet nebo chytrý telefon, a i samotná školská zařízení začínají tablety pořizovat jako didaktické pomůcky. Díky tomu máme celou řadu možností, jak s tablety ve výuce pracovat. Při práci s tabletem ve výuce záleží především na možnostech školy a kreativitě pedagoga, který hraje zejména ve výuce dějepisu primární roli.

 

Nabízím pět inspirací, k jakým účelům lze tablety ve výuce využít.

 

1) Individuální přístup

Ne všichni žáci mají stejné nadání pro jednotlivé vyučovací předměty. Někdo je lepší v matematice nebo fyzice, někdo zase v učení se cizím jazykům. Implementace práce s tabletem do hodiny nám umožňuje lépe zohlednit individuální vzdělávací potřeby každého žáka. Tablet může využít jak pro „zabavení“ nadaného žáka, tak pro zjednodušení probírané látky slabšímu žákovi. V případě nadaného žáka může zvolit jak jednu z aplikací, která přináší rozšíření probírané látky o další poznatky, tak využít tablet pouze k tomu, aby si žák samostatně vyhledal doplňující informace ke stanovenému tématu a následně získané informace prezentoval ostatním spolužákům. Naopak v případě slabšího žáka bychom měly volit takové aplikace, které mu například formou hry  pomohou k zapamatování si požadovaných informací. Další z možností jak využít tablet je v případě, že slabý žák nestačil vypracovat zadaný úkol a poznatky z tohoto úkolu by mu později scházely. Ve vhodné části hodiny mu zapůjčíme tablet, aby si předešlý úkol dokončil.

Navrhované aplikace

Nadaný žák – Khan Academy

 • Aplikace obsahuje více než 4200 videí a článků
 • Mnoho oddílů pro výuku dějepisu a prohloubení znalostí jednotlivých témat
 • Pro výuku dějepisu vhodný konkrétně oddíl Humanities
Slabý žák – Dějepis zajímavě (1945 – 1992)
 • Oživení výuky dějin Československa pomocí her
 • Program obsahuje výukové hry: Jak šel čas, Osobnosti, Události, Spojovačka, Poznej obrázek, Kvíz, Skládání jmen, Domino, Křížovka

 

2) Práce ve dvojicích, skupinová práce

Cílem vzdělávání je mimo předávání informací také rozvoj klíčových kompetencí žáků. Jednou z možností jak klíčové kompetence u žáků rozvíjet je práce ve dvojicích nebo skupinách.Práci ve dvojicích (skupinách) je možné využít na začátku hodiny pro zopakování učiva z minulé hodiny, v průběhu hodiny jako aktivitu oživující průběh hodiny, nebo na konci hodiny například k memorování. Aplikace určené pro tablety nám nabízí nespočet námětů k žákovské práci ve skupinách.

 

Navrhovaná aktivita

Žáci mají za úkol na historických mapách sledovat a porovnávat vývoj starověkého Řecka a Říma ve stanovené časové periodě. Dále mají zadány otázky, na které mají najít odpověď. Například. Který ze států dosahoval v roce 150 př. n. l. většího územního rozsahu? Na jaké územní celky se státy dělily? Po vyhledání informací následuje porovnání odpovědí s ostatními skupinami. 

 

Navrhované aplikace

TIMEMAPS History of Ancient Greece – Historical Atlas

 • soubor historických map zachycující vývoj antického Řecka
 • mapy jsou doplněny o obrazovou galerii
 • mapy jsou přehledné a pro žáky srozumitelné

 

TIMEMAPS History of Ancient Rome – Historical Atlas

 • soubor historických map zachycující vývoj antického Říma
 • mapy jsou doplněny o obrazovou galerii

3) Doplnění frontální výuky

Nejčastěji využívanou organizační formou vyučování je frontální výuka. Pro oživení vyučovací hodiny vedené touto metodou můžeme využít tablet. Je možné zde zařadit například aktivitu popsanou v předcházejícím bodu. Tablet lze také využít jako prosté médiu sloužící k přehrání audio či video souboru zachycující dobový materiál, historický dokument, rozhovor s pamětníkem, atd. Při výuce umělecký slohů máme možnost přehrát virtuální prohlídky významných míst, jejichž prostřednictvím budeme demonstrovat typické znaky daného uměleckého slohu.

 

Navrhované aplikace

i-vysilání

 •  aplikace České televize jejíž archiv obsahuje desítky historický dokumentů a dalších pořadů, které se věnují historii

 

Google earth

 • mapy světa, které jsou doplněny o fotografie míst i letecké snímky 
 • umožňuje prohlížet 3D modely budov, památníků, fontán, mostů, věží, muzeí, obytných domů a mnoha dalších objektů

 

4) Ověřování dosažených znalostí a dovedností

Nedílnou součástí každého vyučovacího procesu je zpětná vazba vštípených poznatků studované látky. Ta se může dít ve dvou rovinách, v rovině pedagog – žák nebo žák – žák. V prvním případě pedagog ověřuje, jaké předávané informace si žáci odnesli z dané vyučovací hodiny případně vyučovacího bloku. Pedagog má řadu možností, jak ověřování provádět. Ověřování znalostí se může uskutečnit prostřednictvím hromadného opakování na konci hodiny, individuálním či skupinovým ústní nebo písemným zkoušení, apod. Ve druhé rovině si sám žák ověřuje, co se doposud naučil. Zpravidla se tak děje před blížící se kontrolou ze strany pedagoga, která podléhá hodnocení. Začleněním tabletu do procesu opakování přináší pedagogům i žákům nové možnosti, jak ověřování uskutečnit a také může oběma stranám usnadnit práci.

 

Navrhované aplikace

AnkiDroid kartičky

 • efektivní učení pojmů, jmen, dat, prostřednictvím oblíbeného systému za použití kartiček
 • ten kdo se učí, si sám stanovuje intenzitu opakování jednotlivých pojmů
 • pedagog může sestavit výukový balíček pojmů, které vyžaduje, aby žáci znali
 • žáci si mohou sestavovat jednotlivé balíčky individuálně (jejich prostřednictvím může pedagog zjistit, na co jednotliví žáci kladou největší důraz) nebo se zapojit do vytvoření jednoho balíčku, který bude sloužit pro opakování celé třídy
 • pedagog má také možnost kontrolovat, jaký čas žák přípravě věnoval

 

Aplikace Dějepis

 • procvičování formou hry, jejímž úkolem je ovládnout všechny země, které za své vlády spravoval císař Karel IV.
 • žáci přiřazují předem vygenerované úkoly na časovou osu, případně do tématických bloků
 • na výběr jsou generované otázky ukrývající se pod 8 zeměmi
 • na splnění jednotlivých úkolů je stanoven časový limit, díky tomu má pedagog možnost ověřit si znalosti u velkého počtu žáků

5) Badatelské aktivity žáka

Tablety, jakožto moderní ICT zařízení, jsou vybaveny záznamovými zařízeními. Díky tomu mají žáci možnost, se nejenom teoreticky seznámit s prvky historikovy práce, jako tomu bývá při návštěvě archivu, muzea a jiných odborných institucí, ale individuálně si vyzkoušet, co taková práce obnáší.

Jako inspirace pro badatelskou práci žáka může posloužit například aplikace Místa Paměti národa.

Pedagog nejdříve v galerii aplikace vyhledá příběh pamětníka vztahující se k aktuálně probíranému tématu, následně žákům příběh prezentuje. Po jeho prezentaci zadá žákům úkol, aby se sami pokusili podobný příběh se členem své rodiny zaznamenat.

 

Navrhovaná aplikace

Místa Paměti národa

 • Interaktivní průvodce po místech spjatých s příběhy 20. století
 • Aplikace umožňuje vyhledat v okolí uživatele zajímavé místo, jež je propojené s audio příběhem pamětníka
 • Propojení běžné výuky s metodou orální historie

 

 

 

 

 

Příspěvek byl napsán v rámci projektu INTERES. CZ.1.07/1.3.00/51.0035.