Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Výuka angličtiny pomocí tabletu

 

Aplikace dotykových zařízení jsou využitelné napříč spektrem jazykových dovedností. Jsou velmi dobře využitelné pro výuku slov či frází, rozvoj čtenářských, poslechových či komunikačních dovedností. Množství aplikací je vhodně metodicky přizpůsobeno začátečníkům i pokročilým. Tablet či tzv. smartphone je moderní multifunkční zařízení, které lze nosit vždy s sebou a s nimiž lze výuku jazyka přesunout ze tříd do jakéhokoliv prostředí.

 

Rozdělení dle dovedností
Stejně jako jazykové učebnice rozlišují dovednosti, na základě kterých by měl každý student rozvíjet své jazykové schopnosti a vědomosti, a to:
• Mluvený projev

• Slovní zásoba

• Poslech a porozumění

• Výslovnost a hláskování

• Četba a porozumění

• Psaní

• Gramatika

• Literatura

 

Bylo by velmi praktické, kdybychom se mohli řídit podle stejného měřítka také při výběru aplikací. Je velmi málo aplikací, které se primárně zaměřují pouze na jednu oblast dovedností. Příkladem může být aplikace BLACK JACK COMES BACK (iOS, Android, Windows), která kromě slovní zásoby, také procvičuje gramatické jevy, výslovnost, četbu s porozuměním a v neposlední řade poslech.

Čtení a poslech s porozuměním
Kvalitní INTERAKTIVNÍ KNIHY jsou vybaveny zvukovým doprovodem, kde lze uplatňovat metodu shadow reading. Zvukový doprovod, či text lze skrýt, čímž se ze čtenářské dovednosti stává dovednost poslechová. Většina interaktivních knih je doplněna různými formami úkolů či kvízů ať´již za každou kapitolou či na konci knihy, s cílem ověřit porozumění čteného textu či mluveného slova. Některé knihy jsou doplněny o gramatická cvičení a další zajímavé aktivity. Některé knihy lze využít při výuce literatury, nezastupitelnou roli zde hraje fakt, že kvalitní aplikace jsou vždy namluveny rodilým mluvčím.

SLEEPING BEAUTY (iOS) – interaktivní kniha, která kromě výše zmíněných funkcí také umožňuje nahrávku vlastního čtení. Více na www.kiwadigital.com

 

BLACK JACK COMES BACK (iOS, Android, Windows) – rozsáhlý detektivní příběh, který obsahuje širokou škálu zajímavých aktivit (24 kapitol a v každé cca 10 interaktivních aktivit), kromě doplňujících úkolů k procvičení porozumění, umožňuje procvičit klasické gramatické struktury a jevy, např. there is/are; předložky místní; způsobová slovesa; přítomný čas prostý a průběhový, základní frazální slovesa, popis děje v minulém čase prostém atd. Aplikace je vhodná pro výuku na obou stupních ZŠ a je možné ji využívat během celého školního roku, vzhledem k jejímu rozsahu a množství gramatických struktur. Více na http://sapcrystals.com/en

OXFORD BOOKWORM LIBRARY (iOS) – přehled knih vydaný nakladatelstvím Oxford řazený dle stupňů pokročilosti (1 – 6) s možností zakoupení knihy v elektronické interaktivní podobě. Je možné se nahrát, nastavit rychlost přehrávaného či další možnosti. Ke každé knize je k dispozici ukázka textu a kvíz na konci každé kapitoly k procvičení porozumění. Výhodou může být materiální podpora na webu Oxford Teacher’s Club, kde je možné využít řadu připravených materiálů. Více na https://elt.oup.com/feature/global/ebooks_and_apps/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

Výuka slov a slovních spojení
K dispozici je velká řada aplikací pro výuku slov a slovních spojení, které umožňují slova slyšet a vidět jejich obrazovou i grafickou podobu. Takové aplikace jsou využitelné již pro předškolní děti.

FLASHCARDS (iOS, Android) – jednoduchá aplikace pro výuku slov se zvukovým doprovodem. Slovíčka jsou tradičně uspořádána do skupin, např. barvy, číslovky, jídlo (více než 500 slov). Aplikace neumožňuje nahrát vlastní projev. Více na http://www.pmq-software.com/sw/cz/vyukove_hry_pro_deti

IDIOMS (iOS, Android) – abecedně uspořádaný seznam (až 700 idiomů) nejběžnějších anglických idiomů s vysvětlením významu v podobě textové i grafické. Další možností je vyhledávání dle klíčových slov, okruhu témat, např. vyhledá všechny idiomy vztahující se k barvám a uložení oblíbených idiomů do složky. Znalost významu idiomatických vyjádření lze ověřit v testu. Nevýhodou je kromě časového limitu také nemožnost výběru idiomů. Je téměř nemožné orientovat se ve všech výrazech v aplikaci. Více na http://www.grammar-express.com/

FUN ENGLISH (iOS, Android) – určeno předškolním a mladším školním dětem. Množství her (10 okruhů slov a 6 různých aktivit ke každému okruhu), které umožňují porozumět díky spojení obrázkové podpory a zvukového projevu. Aktivity směřují od jednoslovných výrazů k jednoduchým větám a základním gramatickým strukturám. Obsahuje např. témata: barvy, zvířata, školní taška, číslovky/ jídlo/dopravní vozidla/ tělo/ ovoce/ oblečení/ dům/ mořská zvířata; gramatické jevy: to be, číslo jednotné a množné, have/has, like/ dislike, přídavná jména, atd.

Interaktivní hry
Samotný fakt, že dítě má možnost pracovat s tabletem, navozuje jistou motivaci, kterou lze využít právě u méně motivovaných dětí. Také většina aplikací vhodných pro mladší školní věk je řešena formou hry. Např. také klasická desková hra
 • SCRABBLE (iOS, Android) má již svoji elektronickou podobu, která, kromě dalších funkcí, umožňuje ověřovat existenci slov ve slovníku, či za hráče počítá hodnoty slov.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mělo by být samozřejmostí, že každý učitel po absolvování univerzity, rozšiřuje své vědomosti a dovednosti ve svém oboru. Zejména učitelé jazyků, mají velké možnosti, takové aktivity zařadit do každodenní rutiny, jako např. sledování cizojazyčných filmů, dokumentů, čtení knih, časopisů, kterých je zejména v angličtině nepřeberné množství. Tablet je zajisté jen jedním z prostředků, který to vše umožňuje.

PODCAST (iOS, Android, Windows) – aplikace, sloužící pro sdílení informací v mp3 nebo mp4 podobě, supluje radiové či televizní vysílání; automaticky upozorňuje na nově přidané zvukové záznamy a umožňuje jejich pohodlné stahování do tabletu, PC či smartphonu. Je zde široký záběr témat. Zajímavé jsou jistě např. BBC podcasty, věnující se přímo výuce angličtiny, historické dokumenty, dramatizace knih či divadelních her, pohádky atd.

KHAN ACADEMY (iOS, Android) – vzdělávání v různých akademických oborech, navazující přednášky v angličtině, video a audio nahrávky doplněny textem, jsou tedy vhodné jako zdroj poslechových aktivit, zejména pro učitele angličtiny.

Další příklady možných aktivit
Některé aplikace, ať už svým jednoduchým ovládáním, či funkcemi, vyhovují zejména žákům, se specifickými poruchami učení. Také narůstá počet dětí hovořících cizími jazyky ještě před vstupem do základní školy, či se jedná o děti cizinců již hovořících daným jazykem. V případě malých dětí, které sice hovoří, ale neumějí číst a psát, je k dispozici řada aplikací, které se zaměřují pouze na výuku písmen, hláskování a čtení. Vhodnou aplikací je zde např.

PHONIC FARM (iOS, Android). Aplikace učí formou hry základní čtenářské dovednosti, psaní a poznávání písmen, hláskování a plynulému čtení v angličtině. Za každé splněné cvičení (hru) dostává dítě odměnu v podobě obrázku; z obrázků pak tvoří svoji farmu. Kromě velmi vydařené grafiky, je zde pro rodiče či učitele zpětná vazba ve formě kontrolní tabulky zaznamenávající pokroky dítěte.

Getting feedback
Jednou z nejvíce využívaných aplikací, která je nenahraditelným nástrojem pro získávání zpětné kontroly pro učitele, žáka samotného, popřípadě pro rodiče, a to zejména při mluveném projevu, je jistě aplikace FOTOAPARÁT (iOS, Android, Windows), která kromě pořízení fotografií, také umožňuje nahrávat video. Situace, kdy učitel testuje či procvičuje mluvený projev, lze jednoduše nahrát a posléze analyzovat nedostatky, které by měli vést k uvědomění chyb.
Videonahrávky či fotografie lze jednoduchým způsobem sdílet. Lze je poslat na e-mail, jako formu MMS, sdílet např. na školních sociálních sítích či webových stránkách. Fotografie či videa v elektronické formě lze dále upravovat v dalších aplikacích:

PiXLR (iOS) – pro kreativní hrátky s fotografiemi, vytvářeni pohlednic, plakátů, letáků, vkládání textu, s využitím velkého množství různých efektů

My Very Own English Colours (iOS, Android) – aplikace umožňuje nahrání svých vlastních obrázků či fotografií, podpořeným vlastní pojmenováním vyfotografovaných objektů, tj. nahrávkou vlastního hlasu. Dítě si tak vybuduje svůj vlastní slovník s obrázky.

 

Závěrem
Výše zmíněné aplikace, jsou jen úzkým výběrem z možností, které výuka angličtiny pomocí tabletů nabízí. Výhodou je, že většina aplikací je určena pro sebevzdělávání a pro jejich užívání není potřeba metodických materiálů. Lze je také využít při domácí přípravě. Snadná ovladatelnost, přenositelnost a možnost vše jednoduše sdílet, staví tablet na přední místa mezi ostatními moderními zařízeními. Jistě je vhodné připomenout, že se mezi kvalitními aplikacemi také vyskytují aplikace málo kvalitní, či škodlivé, které mají velmi nízkou kvalitu mluveného projevu či nevhodné funkce. Je nutné podotknout, že tablety sami o sobě výuku zatraktivnit nemohou. Stejně jako u klasických metod výuky, také při výuce s tablety, hraje stěžejní roli učitel, který vybírá vhodné metody a aktivity.

 

Příspěvek byl napsán v rámci projektu INTERES. CZ.1.07/1.3.00/51.0035.