Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

ICT technologie a učitel

Vyučovat s podporou počítačů je úplně něco jiného, než si například vytvářet přípravu na vyučování na počítači.

Výstupy z několika projektů, organizovaných v posledních letech většinou komerčními firmami, se snažily doložit, zda zapojení ICT technologií do vyučování zkvalitní výuku. Do podobných projektů se velmi často přihlašují školy, které fandí ICT technologiím. Nositelem projektu ve škole bývá učitel, který dobře ovládá ICT technologie, a také vedení školy, které podporuje zavádění moderních technologií do vyučování. Velmi často se však stává, že počítačově zdatní učitelé, kteří se mají stát realizátory projektu, současně nemají požadované didaktické kvality. Počítače, kvalitního pedagoga nenahradí. Tak se stává, že žáci kontrolních tříd, kde učí učitelé bez podpory nebo s minimální podporou ICT technologií, vychází v těchto projektech obvykle lépe. Studijní výsledky kontrolních tříd bývají kvalitnější.

Jak tomuto předcházet? Při zavádění nových ICT technologií do školy je nutné myslet na podporu zapojených pedagogů. Učitel musí zvládat jak didaktiku vyučování, tak technologii, která bude jeho didaktické dovednosti podporovat. Učitel se musí naučit formulovat cíle vzdělávání tak, aby důkazy učení žáků byly v souladu s výsledky vzdělávání. Musí plánovat učení tak, aby ICT technologie efektivně doplňovaly a podporovaly učení žáků, rozvíjelo vnímání žáků, porozumění ale i motivaci žáků k učení. Tedy jednoduše řečeno, aby technologie podporovala kvalitu učení, byla bezpečná, jak pro učitele, tak pro žáky. Nestačí jen kvalitně zajištěné vzdělávání učitelů, je potřebná i jejich prakticky každodenní bezpečná podpora.

Osvědčilo se nám, aby při vedení hodin, ve kterých se používá výpočetní technika, podporoval práci učitele IT technik. Učitel hlídá didaktiku vyučování – vede hodinu, IT technik se stává asistentem učitele, podporuje jeho práci zejména tím, že všechny technologie fungují a že se žáci bezpečně dostávají tam, kam mají. Učitel, zejména myslím nyní na toho, který není v oblasti efektivního využívání ICT technologií ve vyučování tak zdatný, se tímto současně učí moderní technologie využívat, získává dovednosti jak učit s podporou počítače a zejména jistotu a pocit bezpečí. V případě, že vše dobře funguje, může se z asistenta IT technika stát až párový učitel a tím zefektivnit vyučování i napomáhat v rámci individualizace.

Zavádění IT technologií do vyučování je určitě dobrou cestou, jak zefektivnit učení. Z naší zkušenosti je zřejmé, že děti, které aktivně pracují ve vyučování nebo při přípravě na vyučování na počítači, začínají výrazně více používat počítač k učení, k hledání, třídění a zpracování informací, k pracovní – školní elektronické komunikaci. I tyto děti si na počítači jistě hrají, ale výrazně více používají počítač ke školní práci.

Aby zapojení ICT technologií opravdu fungovalo, je potřeba zejména:

  • vybavit učitele dovednostmi ve využívání ICT
  • zajistit fungující a bezproblémový chod počítačů, školní drátové i bezdrátové sítě
  • zajistit ve škole takovou IT podporu, která bude co nejčastěji dostupná všem pedagogům ve škole
  • naučit učitele využívat ICT pro efektivní učení

Zavádění moderních technologií musí probíhat pro učitele i žáky v bezpečném prostředí. Je důležité, aby učitelé dokázali zadávat takovou školní práci a domácí přípravu, kdy děti budou aktivně a efektivně pracovat s počítačem a jeho aplikacemi.

Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice