Nej… z měsíce září

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc září.

To nejzajímavější z modulu Články

Motivace budoucích učitelů při výběru učitelského povolání, autor: Lucie Zormanová

Příspěvek přináší výsledky z vlastního výzkumného šetření autorky. Výzkumné šetření se zaměřilo na zmapování hlavních motivů budoucích učitelů pro výběr učitelského povolání. Výzkum si kladl za cíl na základě kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů retrospektivně zmapovat motivační faktory učitelů při výběru povolání.

Digitální stopa učitele – díl 1.: osobní web, autor: Jaroslav Mašek

Seriál se zaměřuje na různé oblasti online světa a ukazuje, kde, jak a proč je dobré (nejen) pro učitele vytvářet digitální stopy. První díl se věnuje osobní stránce.

Znalosti a schopnosti. Část I: Znalosti (knowledge), autor: Jaroslav Vávra

České školy čeká revize rámcových vzdělávacích programů. České geografické vzdělávání se prezentovalo první publikací Koncepce geografického vzdělávání (2017). Její recenzi může čtenář najít na tomto portálu (Vávra 2019). Jak se mění geografické vzdělávání v anglicky mluvících zemích? Jaké koncepty se tam uplatňují? Na tyto otázky se autor snaží odpovědět v následujícím textu.

Fyzika a environmentální výchova 1 – energie a doprava, autor: Zdeněk Hromádka

Článek pojednává o způsobu, jakým lze začlenit položku „doprava a životní prostředí“ z tematického okruhu „lidské aktivity a problémy životního prostředí“ průřezového tématu Environmentální výchova do vyučování fyziky. V úvodu článku autor ve stručnosti seznamuje čtenáře s pojetím pojmu energie na základní škole a následně přechází k pojetí energie jako pojmu nezbytného pro pochopení fungování moderní civilizace. V textu se autor v souvislosti s problematikou neobnovitelných zdrojů zaměřuje na dopravu a nabízí možnost, jak uchopit obsah tohoto tématu ve vyučování fyziky na základní škole.

Hodnocení žáků, individualizace v hodnocení učitelem, autor: Mgr. Lada Flachsová

Hodnocení vypovídá o míře osvojení učiva či o úspěšnosti dané aktivity, poskytuje nám objektivní zpětnou vazbu o znalostech, dovednostech žáků. Prochází určitým systematickým vývojem.

ABC Animals, autor: Veronika Lorgerová

Tuto lekci jsem napsala pro děti v MŠ, ale dá se přizpůsobit také dětem v mladším školním věku. Zaměřila jsem se na abecedu, kterou děti naučím pomocí zvířátek. Při učení či opakování abecedy si jistě osvojí i nová anglická slovíčka – zvířat. Lekce by měla být co nejvíce hravá, a je na vyučujícím, zda povede celou hodinu v angličtině, či pouze začátky cvičení.

Možný způsob ověření znalostí (nejen) v regionálním zeměpise „sloupečkovou přiřazovací metodou“, autor: Kamil Bujárek

V níže uvedeném textu je navržena technika, jak smysluplně ověřit znalosti žáků způsobem s přidanou hodnotou v podobě zopakování a upevnění důležitých generalizací, tvrzení, faktů přímo při kontrolním testu. Lze variovat konkrétní přístup k testování (diktátem, opisováním z prezentace i digitální formou). Jde o zpestření desetiminutovek klasického typu. Nabízí se i variantní zadání s ohledem na integrované i nadané žáky. Je to i způsob, který rozvíjí tak důležité dovednosti žáků, jako jsou kritické myšlení, digitální gramotnost i porozumění textu.

To nejzajímavější z modulu DUM

Časová pásma, autor: Mgr. Václav Duffek, Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D., RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu geografie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s tématem Časová pásma, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou.

Čtení s porozuměním – Podzim je tu, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál obsahuje text, který se týká podzimu, a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

ASCII tabulka 7bitová (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka ukazuje souvislost mezi hodnotou bajtu v paměti počítače a reprezentovaného znaku. Kromě zobrazení dolní poloviny ASCII tabulky umožňuje interaktivně nastavit jednotlivé bity a tím určit příslušný znak. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Udržitelný rozvoj, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro aktivní práci. Přílohou je pracovní list.

Portugalština – frazémy s názvy částí lidského těla, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál, který se zaměřuje na frazémy s názvy částí lidského těla v brazilské portugalštině, na jejich vysvětlení a procvičení užití.

Kytovci, autor: Mgr. Jarmila Hájková

Prezentace seznamující se základními znaky a druhy kytovců.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Asistent pedagoga v MŠ – podpora dítěte v MŠ, stimulace rozvoje

Konkrétní metodické návody k podpoře socializace dítěte v prostředí mateřské školy a kvalitní spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga představuje Mgr. Helena Kumperová.

Škola bez poražených I.

Respektující komunikace je základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní, říká učitelka 1. stupně ZŠ a lektorka kurzu Škola bez poražených Mgr. Kateřina Vrtišková.

Komunikace rodina–škola; specifika komunikace s rodiči žáků s SVP

V rámci setkání nás zkušené lektorky Mgr. Jana Mrázková, Mgr. Hana Grohmanová a Mgr. Ivana Uhrová (dříve Petržílková) provedly specifiky komunikace na půdě školy s ohledem na vzdělávací stupeň (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ) a poukázaly na specifika komunikace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřily se na komunikaci mezi rodinou a školou, i na dopady této komunikace na její aktéry.

I když nejsem jazykář, mohu učit metodou CLIL

PhDr. Petra Vallin, Ph.D. s námi sdílela různé přístupy, jak může učitel integrovat cizí jazyk do svého předmětu, když není v cizím jazyce aprobovaný či si zkrátka v cizojazyčných dovednostech příliš nevěří. Jejím záměrem bylo váhající učitele motivovat CLIL vyzkoušet, neboť i nedostatečná znalost jazyka u učitele může mít v konečném důsledku pozitivní důsledky.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Pom‘. flickr.com: Renault 4 GTL [online]. 2018-09-19 [cit. 2019-10-16]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/pom-angers/44738870852/>.