Klíčové schopnosti ve 21. století a model KPCK

Tento text jsem napsal jako reakci na 7. a 8. lekci kurzu RVP_VT21, jež se zabývají tématy Vzdělávací politika státu pro 21. století a Budoucnost vzdělávacích technologií.

Touto reflexí bych se rád blíže podíval na klíčové schopnosti ve 21. století doporučené Evropským parlamentem a radou.

Jednotlivé schopnosti se skládají z různých dovedností, pro lepší přehlednost jsem je vyjádřil v podobě sloves. Některé schopnosti se žáci již učí (nebo by se mohli učit) v některém z běžně vyučovaných předmětů. Vybral jsem takové předměty, které se učí na všech nebo téměř všech základních školách.

1. Komunikace v mateřském jazyce
 – poslouchat, mluvit, číst, vyjádřit, interpretovat, argumentovat
 – předmět český jazyk

2. Komunikace v cizím jazyce
 – poslouchat, mluvit, číst, vyjádřit, interpretovat, argumentovat
 – předmět anglický jazyk, německý jazyk apod.

3. Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií
 – řešit, dokazovat, myslet, prezentovat, bádat, ptát se, postupovat
 – předměty matematika, fyzika, chemie, přírodopis

4. Schopnost práce s digitálními technologiemi
 – komunikovat, spolupracovat, editovat, kritizovat, reflektovat, tvořit, inovovat
 – předmět informatika

 5. Schopnost učit se
 – organizovat, plánovat, učit se, spolupracovat, zkoušet, pracovat, sdílet, dosahovat, naplňovat, (sebe)reflektovat, radit, motivovat

6. Sociální a občanské schopnosti
 – komunikovat, tolerovat, důvěřovat, spolupracovat, respektovat, rozumět, chápat
 – předměty občanská výchova, etická výchova

7. Smysl pro iniciativu a podnikavost
 – snít, tvořit, plánovat, řídit, pracovat, vést, prověřovat, komunikovat, projednávat, hodnotit, informovat, ptát se

8. Kulturní povědomí a vyjádření
 – myslet, prožívat, cítit, poslouchat, sledovat, číst, psát, sdílet, vyjadřovat, tvořit, projevovat, identifikovat (se)
 – předměty český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnost 

Schopnosti (5) Učit se a (7) Smysl pro iniciativu a podnikavost nemají v tuto chvíli zastoupení v žádném konkrétním předmětu. Mohou však být rozvíjeny skrze průřezová témata, ITV, projektová vyučování, netypické předměty, školní projekty, kreativní přístup učitelů, kroužky, volnočasové aktivity apod.

Dovolil bych si definovat svůj vlastní standard učitele ve 21. století:

1) Disponuje osmi klíčovými schopnostmi (viz výše)
2) Aktivně tyto schopnosti používá
3) Rozvíjí tyto schopnosti u sebe
4)  Rozvíjí tyto schopnosti u žáků

Dále jsem pro názornost upravil původní model TPCK a pojmenoval jej model KPCK.

 

KPCK_mensi_2

 

Učitelé potřebují nejen získat potřebné předmětové a pedagogické znalosti a klíčové schopnosti (kompetence). Potřebují se také naučit používat klíčové schopnosti v jednotlivých předmětech (KC) a v pedagogice (KP). A také používat klíčové schopnosti a pedagogické znalosti (jejich kombinaci) v předmětech (KPC).

V první části reflexe jsem nastínil úvahu, že konkrétní předměty mohou pomáhat rozvíjet konkrétní klíčové schopnosti. Model KPCK jde dále a nabízí myšlenku, že předmětové znalosti nejsou nástrojem pro rozvoj těchto schopností. Ale jsou spíše na stejné úrovni jako klíčové schopnosti. Čímž se otevírají nové oblasti zkoumání (KC, KP a KPC).

Chceme-li se skutečně řídit doporučeními Evropského parlamentu a rady, teoretické rozpracování a následná aplikace modelu KPCK by mohla být jednou z možných cest.