Aktivní občanství v globálních souvislostech – co se daří?

Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní občanskou společnost.

Jak občanskou společnost podporuje projekt Aktivní občanství?

Do projektu se zapojilo 12 škol z Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina. Žákovské týmy a učitelé pracovali s globálními tématy a zrealizovali kampaně pro veřejnost, které reagovaly na aktuální lokální problémy a zároveň měly globální přesah. V žákovských týmech pracovalo celkem 180 žáků pod vedením 24 učitelů. Žáci absolvovali také workshopy, učitelé vzdělávací semináře a společně se zúčastnili podzimní soutěže s panelovou diskuzí. Projekt posílil na školách také mezipředmětové vazby. Partnerem projektu je Knihovna města Olomouce.

Největším úspěchem vyplývajícím z evaluačních rozhovorů s pedagogy a žáky je to, že dle jejich slov „jim dávají aktivity pro veřejnost smysl a chtějí v nich pokračovat.“ Žáci si uvědomují, že mohou ve svém okolí věci pozitivně ovlivňovat a nejsou lhostejní ke svým spolužákům, ani ke svému okolí. Ve svém konání vidí velký význam a rozumí globálnímu propojení světa.

Jaké kampaně pro veřejnost školy zorganizovaly?

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 – téma ohrožená zvířata

Cílem kampaně bylo informovat žáky a veřejnost o ohrožených druzích zvířat v ČR, zahraničí a o možnostech, jak jim pomoci. Tým patnácti žáků zrealizoval řadu aktivit:

1. Připravil a odučil lekce s prezentací o ohrožených druzích zvířat pro spolužáky na gymnáziu.

2. Zrealizoval charitativní cyklojízdu.

3. Vytvořil informační stezku pro veřejnost u kojetínského rybníka.

4. Zrealizoval charitativní aukci háčkovaných zvířátek.

5. Vytvořil video na pomoc ohroženým zvířatům z českých ZOO.

Výtěžek aktivit přesáhl 17 000 Kč a žáci jej věnovali na pomoc ohroženým želvám. Odhadovaný počet účastníků kampaně pro veřejnost byl 100 lidí, na škole absolvovalo vzdělávací akce přes 300 žáků.

Gymnázium, Olomouc – Hejčín – téma voda

Cílem kampaně pro veřejnost bylo informovat žáky gymnázia a veřejnost o možnostech šetření vodou zejm. v domácnostech. Účastníci kampaně měli od 13. do  24. 9. 2021 zodpovědět v online environmentálním kvízu řadu otázek a také se osprchovat co nejrychleji během písničky o délce 1:52 min. Tuto píseň a video k ní vymysleli  a nahráli žáci gymnázia ze souboru Hejčíňan pod vedením Mgr. Martina Stánce. Tým projektu tvořilo 12 žáků a kampaně se nakonec zúčastnilo 380 osob. Odměnou pro vítěze byla plavba na raftech po Mlýnském potoku a Ololodí.

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14 -témata udržitelná móda a pomoc lidem s handicapem

22. září 2021 se na Horním náměstí v Olomouci konala charitativní akce ve spolupráci SOŠ a neziskové organizace Trend vozíčkářů Olomouc pod názvem Zasukované tkaničky. Cílem akce bylo podpořit vozíčkáře a seznámit studenty i veřejnost s dopady výroby oblečení na životní prostředí, lidské zdraví a ukázat, jak je možné tyto dopady zmírnit. Žáci vytvořili 18 plakátů o této problematice, ty pak byly v říjnu 2021 vystaveny také na pobočce Knihovny města Olomouce na ul. Jungmannově. Odhadovaný počet účastníků kampaně pro veřejnost byl 150 lidí.

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189 – téma FairTrade

Žáci spolu s pedagogy informovali své spolužáky a rodiče o principech spravedlivého obchodu a díky charitativní výstavě se jim podařilo získat finanční příspěvek 3 000 kč na projekt organizace Člověk v tísni s názvem Postavme školu v Africe. Tým sedmi žáků připravil prezentaci o fairtradu a v jednotlivých třídách vysvětloval jeho principy a smysl. Všichni žáci školy vyráběli výrobky do charitativní výstavy z recyklovaných materiálů jako např. mýdla, svícny, přívěšky, náušnice a náhrdelníky nebo šili panenky. Akce se podle odhadu vedení školy zúčastnilo 70 lidí.

Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany – problematika odpadů

Tým 22 žáků pod vedením dvou učitelek seznámil spolužáky s problematikou odpadů a jejich třídění. V červnu se pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ konal zábavný program s názvem Malá pomoc, velká pomoc, kdy na jednotlivých stanovištích plnili žáci úkoly, kdy si např. vyrobili kytičku z ruliček od toaletního papíru, prošli překážkovou dráhu nebo třídili odpad. Tohoto programu se zúčastnilo 41 dětí. Žákovský tým monitoroval také stav třídění odpadu v obci a to, jak rychle se místní kontejnery na odpad naplní.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 – téma plýtvání potravinami

Cílem kampaně „Kam s ním?“ bylo informovat žáky, učitele, ale i rodiče o vyhazování jídla ze školení jídelny a motivovat je k odpovědné spotřebě. Tým sedmi žáků vytvořil v červnu informační výstavu, která se věnovala této problematice. Rozhodli se ji vytvořit, protože pro ně bylo alarmující množství nezkonzumovaného jídla z jídelny, což je v jejich škole přibližně 300 kg měsíčně. Odhadovaný počet účastníků kampaně pro veřejnost byl 50 lidí a výstavu zhlédli také žáci školy.

Od podzimu 2021 žákovský tým pokračuje v návazné kampani, v roce 2022 chtějí do areálu školy zajistit dvě živá miniprasátka, která budou částečně konzumovat nesnězené jídlo, budou ale také sloužit k edukaci žáků v rámci prvouky a či přírodopisu.

Základní škola a Mateřská škola Ptení – téma ochrana životního prostředí

Tým žáků ze ZŠ Ptení vyhlásil a zrealizovat celkem čtyři výzvy pro ochranu přírody. V první výzvě si žáci vyzkoušeli více šetřit vodou a elektřinou, obědvali v přírodě, zůstali pár hodin offline a šili také látkové tašky. Ve druhé výzvě se z žáků stali malí kutilové, kteří vyráběli krmítka, hmyzoviště a budky pro ptáky. Ve třetí výzvě vyrazili žáci do přírody a pozorovali oblíbená místa v okolí, zasadili semínka rostlin, starali se o ně a všímali si, jak rostou. Čtvrtá výzva byla zaměřena na ochranu naší planety. Výrobky a fotografie si mohli prohlédnout v budově školy také rodiče žáků. Odhadovaný počet účastníků kampaně – 70 lidí.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Dubina, V. Kosaře 6 – téma udržitelné spotřební chování

Cílem „Sáčkové kampaně bylo informovat spolužáky i veřejnost o problematice plastového odpadu a nabídnou jim alternativu. Sáčková kampaň pro veřejnost se konala v centru Ostravy 24. 6. 2021. Tým 10 žáků nejprve oslovil rodiče a přátele školy o darování záclon a také je požádal o ušití pytlíků na pečivo a ovoce. Do výroby látkových sáčků se zapojili i žáci 2. stupně ZŠ, kteří ušili téměř 200 sáčků. Ke kampani žáci vytvořili také informační letáky, které v Ostravě spolu se sáčky rozdávali. Akce se podle odhadu zúčastnilo 275 lidí.

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 – téma třídění odpadů

Žákovský tým informoval spolužáky a rodiče o problematice odpadů, jejich třídění a motivoval je ke změně chování. Celkem osmnáct žáků se zabývalo i recyklací odpadu s přesahem na globální problémy. Pro žáky ze školní družiny zrealizovali 17. června 2021 interaktivní odpoledne, kdy samostatně vymysleli a zajišťovali stanoviště s úkoly, aby se děti zábavnou formou mohly seznámit především s důležitým tříděním odpadu. Před budovou školy vytvořili žáci také informační výstavu, kterou zavěsili na stromy, aby se o této problematice mohli seznámit také rodiče. Kampaně se účastnilo přibližně 70 lidí.

Základní škola a mateřská škola Mořkov, okres Nový Jičín – téma palmový olej

Cílem aktivit kampaně bylo informovat žáky i veřejnost o problematice palmového oleje. Tým 15 žáků uspořádal 17. 6. 2021 nejen zahradní slavnost, ale inicioval i výzvy, rozdával ankety a organizoval hry. Žáci objasnili ostatním vliv palmového oleje na životní prostředí a dopady, které má na životy lidí v jihovýchodní Asii. Žáci vytvořili i deskovou hru o palmovém oleji a vyhlásili výzvu „Omezte ve svém životě, alespoň na jeden týden používání palmového tuku“. Vytvořili rovněž anketu, ze které se dozvěděli, jaké je povědomí místních obyvatel o této problematice. Kampaně pro veřejnost se účastnilo cca 60 lidí.

Základní škola a Mateřská škola Maleč – téma ochrana životního prostředí

Tým 12 žáků informoval spolužáky, rodiče i další obyvatele obce o významu stromů a vody v krajině, jejím zadržování a o biodiverzitě. Žáci vytvořili v červnu naučnou stezku u místního rybníka a podařilo se také vysázet i novou alej stromů v obci. Žáci navázali spolupráci s místními potravinami a bezobalovým obchodem, které nabízely občanům místo plastových tašek tašky látkové, které ušili učitelé a rodiče žáků. Odhadovaný počet účastníků kampaně pro veřejnost byl 40 lidí.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 – téma Cíle udržitelného rozvoje

Žákovská akce pro veřejnost byla zrealizována v září. Jejím cílem bylo informovat o vybraných Cílech udržitelného rozvoje formou kalendáře pro rok 2022. Kalendář, který sestavil žákovský tým, přibližuje vybraných 12 cílů v obrazech. Do vytvoření kalendáře se zapojili žáci ze 6. a 7. tříd, kteří ztvárnili cíle kresbou a malbou, a z 8. a 9. tříd pak akční tvorbou a fotografiemi. Cíle udržitelného rozvoje zahrnují např: konec chudoby, hladu, zdraví a kvalitní život nebo rovnost mužů a žen. Odhadovaný počet účastníků kampaně pro veřejnost byl 120 lidí.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.