ROZVOJOVÁ TÉMATA LZE VYUČOVAT I V RÁMCI ČEŠTINY A MATEMATIKY

GRVČeská rozvojová agentura podporuje trojstranné projekty českých organizací. Jedním z nich je projekt “Global Issues – Global Subjects”, jedná se o tříletý mezinárodní projekt, který implementujeme u nás v organizaci ARPOK. Do projektu je zapojeno 10 vzdělávacích organizací z 9 evropských zemí. Projekt koresponduje s hlavním cílem ČR v globálním rozvojovém vzdělávání a osvětě o globálních souvislostech. Tím je zajistit všem občanům ČR přístup k informacím o globálním rozvoji, motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení globálních výzev a vybavit je potřebnými kompetencemi, které jim pomohou podílet se na udržitelném rozvoji světa.

Mezi hlavní cíle projektu patří podpora učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky konkrétních předmětů, zvláště pak těch obtížně uchopitelných, komplexních a citlivých jako například migrace, klimatická změna, chudoba a nerovnost.

 „Naše organizace spolupracuje s pedagogy dlouhodobě a informace o jejich potřebách získává z rozhovorů, evaluačních dotazníků a návštěv škol. Už v letech 2013-2014 jsme ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání prováděli průzkum, jehož hlavní otázkou bylo, jak zlepšit začlenění rozvojových témat globálního rozvojového vzdělávání do kurikula 2. stupně základních a středních škol. O výsledky výzkumu se opírá také projekt Global Issues – Global Subjects. Z výsledků výzkumu vyšlo najevo, že pedagogové by v rámci svého profesního rozvoje uvítali programy pro žáky, jednorázové semináře, a především metodické materiály, jejichž absenci považují za zásadní problém. Z jednotlivých druhů didaktických materiálů by ve výuce dokázali nejlépe využít sadu krátkých aktivit na jednotlivá témata, pracovní listy pro žáky nebo kompletní didaktické materiály zaměřené na tematické celky,“ přibližuje vznik projektu Lenka Pánková z organizace ARPOK.

Na podzim 2019 vznikly 3 nové metodické materiály zpracovávající globální témata a Cíle udržitelného rozvoje do výuky předmětů: matematika, český jazyk a občanská výchova/základy společenských věd. Vznikly ve třech pracovních skupinách, každá byla zaměřena na konkrétní předmět. Členy skupin jsou pedagogové a GRV experti, kteří mají zároveň možnost sdílet své zkušenosti během mezinárodních seminářů konaných v rámci tohoto projektu.

V materiálech lze najít představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva. V každé publikaci je 20 aktivit s různými tématy od environmentálních, sociálních až po ekonomické. Publikace podporují mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukazují na propojenost globálních témat.

SDG, Cíle udržitelného rozvojeDůležité je pro nás ukázat, že pokud pedagog pracuje s globálními tématy, neznamená to, že upustí od běžného učiva, ale že je lze jednoduše začlenit do výuky a zároveň se jim v rámci mezipředmětových vazeb věnovat více do hloubky,“ říká Lenka Pánková. 

Celý článek o implementaci rozvojových témat do výuky od české rozvojové agentury si můžete přečíst na jejich stránkách

Naše tištěné publikace můžete obdržet na metodických seminářích. Na ukázky aktivit se můžete podívat zde:

Globální rozvojové vzdělávání v hodinách českého jazyka a literatury  

Globální rozvojové vzdělávání v hodinách matematiky 

Globální rozvojové vzdělávání v hodinách občanské výchovy